Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 21.07.2020.

Projekts "Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība" (TAPIS 3.kārta)

(Nr. 2.2.1.1/17/I/008)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 27.novembrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 1 000 000 EUR.

Projekts nodrošinās jau funkcionējošas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas https://tapis.gov.lv (turpmāk - TAPIS) attīstību, Paplašinot TAPIS funkcionalitāti - pilnveidojot sistēmas lietojamību, nodrošinot jūras telpiskās plānošanas iespējas, nodrošinot nacionālo interešu objektu un teritoriju informācijas pieejamību, pilnveidojot izveidotos teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes procesus, kas ļautu tos sistēmā izstrādāt paralēli, izveidojot ziņojuma ģenerēšanas mehānismu par saņemtiem institūciju nosacījumiem vai atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, kā arī iekļaujot detālplānojumu TAPIS strukturētu telpisko un teksta datu veidā. Nodrošināt ērtu informācijas pieejamību sabiedrībai un institūcijām, tai skaitā atvērto datu kopu veidā, tādējādi uzlabojot pārvaldes procesa funkciju izpildes kvalitāti.

virsmērķis projektam ir izvirzīta teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības datu plūsmas attīstīšana un integrētas datu vides veidošana.

Lai to sasniegtu, izvirzīts arī tam pakārtots mērķis - nodrošināt TAPIS un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (turpmāk – RAIM) tālāku funkcionālo attīstību, valsts pārvaldes efektivitātes un sadarbspējas uzlabošanu nekustamo īpašumu un būvniecības pārvaldības jomās, ievērojot e-pārvaldes plānošanas pamatprincipus un atbilstoši Eiropas Savienības (ES) un nacionālo politikas plānošanas dokumentu prioritātēm.

Projekta mērķi:

Ieviest ērti lietojamu, efektīvu, uz modernām tehnoloģijām balstītu pilnveidoto TAPIS risinājumu;

 1. Elektronizēt Jūras telpiskās plānošanas atbalsta procesus;
 2. Veikt teritorijas attīstības plānošanas procesu pilnveidošanu TAPIS, datu apmaiņas sadarbības ietvaros;
 3. Veicināt teritorijas attīstības plānošanas procesa datu publisko pieejamību portālos  www.geolatvija.lv un www.latvija.lv, ieviešot četrus elektroniskos pakalpojumus (tiks pilnveidoti divi esošie e-pakalpojumi un izstrādāti divi jaunveidojami e-pakalpojumi);
 4. Pilnveidot RAIM, tai skaitā, nodrošināt risinājuma publiskās daļas integrāciju ar Datu publicēšanas platformu.
 5. Projekta aktivitāšu īstenošana ir plānota 3 gadu termiņā no 2017.gada 27.novembra  līdz 2020.gada 26.novembrim.
 6.  Sakarā ar projekta ietvaros veikto TAPIS uzturēšanas un pilnveides iepirkumu, tiek plānots padarināt projektu par 6 (sešiem) mēnešiem.

Projekta īstenošanas statuss uz 2020. gada 16. jūliju:

 1. Uzsākta visu projektā paredzēto darbību īstenošana, izņemot tādas projekta darbības, kā “TAPIS un RAIM veiktspējas un drošības audits” un “TAPIS un RAIM sistēmu administratoru un lietotāju apmācība”, kuras paredzēts īstenot projekta beigās.
 2. Projektā ir šādi sadarbības partneri:
  2.1. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB);
  2.2. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
  2.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
  2.4. Valsts Zemes dienests (VZD).
 3. Projektā TAPIS pilnveides darbus nodrošināja šādi uzņēmumi:
  3.1. SIA “Tieto Latvia” (TAPIS sistēma un e-pakalpojumi);
  3.2. SIA “Visma Consulting” (RAIM). Līgums beidzies un ir izsludināts jauns iepirkums.
  3.3. SIA “Visma Enterprise” (TAPIS publiskā daļa Ģeoportālā). Līgums beidzies un ir izsludināts jauns iepirkums.
  3.4. 2020.gada 30.aprīlīt tika noslēgts līgums Nr.13-7/20/86  ar SIA “E_Synergy” par Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) un tās sniegto e-pakalpojumu pilnveidošana un uzturēšanu. Šī līguma ietvaros tiks pasūtīta izstrāde projektā paredzēto darbību īstenošanai.
 4. TAPIS pilnveides darbi, tiek veikti uz izmaiņu pieprasījumu (turpmāk – IP) pamata. Vienas projekta darbības īstenošanai var būt nepieciešami vairāki IP. IP saturu definē TAPIS pārzinis - VARAM. Uz informācijas ievietošanas dienu ir realizēti IP par summu 504 326,78 EUR
 5. Projekta ietvaros nodrošināts normatīvajos aktos noteiktās un spēkā esošās ES prasības attiecībā uz projekta publicitāti, proti, projekta īstenošanas vietā un pie sadarbības partneriem izvietoti informatīvie plakāti.
 6. No projekta īstenošanai paredzētajiem 36 mēnešiem, projekts tiek īstenots 32, kas ir 88,8% no paredzētā projekta īstenošanas laika.
 7. No kopējā projekta finansējuma ir izlietoti 62,38% no kopējā projekta finansējuma.
 8. 09.17.2020. tika iesniegts CFLA maksājumu pieprasījums Nr.10.
 9. Projekta īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 46.punktā noteiktajam, pārauga Projekta uzraudzības padome.
 10. Projektā pilnveidojamo darbības procesu izpildes statuss:
  10.1. Jūras telpiskās plānošanas procesa izpilde TAPIS - izpildīts par 90%;
  10.2. Starpinstitūciju datu apmaiņa teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības procesu ietvaros - izpildīts par 70%;
  10.3 Latvijas teritorijas attīstības plānošanas procesa atbalsts TAPIS - izpildīts par 80%
  10.4 Teritorijas attīstības plānošanas procesa datu un e-pakalpojumu pieejamība -izpildīts par 85%
  10.5 Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas process – izpildīts par 80%.

Papildus informācija:

Andris Putniņš
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas
Projektu vadītājs

Tālr.: 66164659
E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lv

ES logo