Statuss:
Noslēdzies

(Nr. 2.2.1.1/17/I/008)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 27.novembrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 725 966,23 euro.

Projekta aktivitāšu īstenošanai tika noteikts 3 gadu termiņš, proti, no 2017.gada 27.novembra līdz 2020.gada 26.novembrim.

Projekts mērķis ir nodrošināt jau funkcionējošas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas https://tapis.gov.lv (turpmāk - TAPIS) attīstību. Paplašinot TAPIS funkcionalitāti - pilnveidojot sistēmas lietojamību, nodrošinot jūras telpiskās plānošanas iespējas, nodrošinot nacionālo interešu objektu un teritoriju informācijas pieejamību, pilnveidojot izveidotos teritorijas plānojuma un lokālplānojuma izstrādes procesus, kas ļautu tos sistēmā izstrādāt paralēli, izveidojot ziņojuma ģenerēšanas mehānismu par saņemtiem institūciju nosacījumiem vai atzinumiem un iedzīvotāju priekšlikumiem, kā arī iekļaujot detālplānojumu TAPIS strukturētu telpisko un teksta datu veidā. Nodrošināt ērtu informācijas pieejamību sabiedrībai un institūcijām, tai skaitā atvērto datu kopu veidā, tādējādi uzlabojot pārvaldes procesa funkciju izpildes kvalitāti.

Projektā ir šādi sadarbības partneri:

 • Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB);
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
 • Valsts Zemes dienests (VZD).

Projektā TAPIS pilnveides darbus nodrošināja šādi uzņēmumi:

 • SIA “Tieto Latvia” (TAPIS sistēma un e-pakalpojumi);
 • SIA “Visma Consulting” (TAPIS publiskā daļa Ģeoportālā);
 • SIA “Visma Enterprise” (RAIM);
 • SIA “E-Synergy” (TAPIS sistēma un e-pakalpojumi).

Projekta īstenošanas statuss uz 2020. gada 26. novembri:

N.

p.k.
Projekta darbība Rezultāts Izpildes statuss Izstrādātājs
1. Projekta pārvaldība un administrēšana Īstenots projekts Pabeigts Nav attiecināms
2. TAPIS attīstības un pilnveidošanas programmatūras izstrāde Pilnveidota TAPIS programmatūra Pabeigts

SIA "Tieto Latvia"

SIA "Visma Consulting"

SIA "E-Synergy"
3. RAIM attīstības un pilnveidošanas programmatūras izstrāde Pilnveidota RAIM programmatūra Pabeigts SIA "Visma Enterprise"
4. E-pakalpojumu izstrāde un ieviešana Pilnveidots/izstrādāts un ieviests produkcijas vidē e-pakalpojums Pabeigts

SIA "Tieto Latvia"

SIA "E-Synergy"
5. VBKB BIS datu apmaiņas izstrāde un ieviešana Pilnveidoti datu apmaiņas procesi ar BIS

Pabeigts

SIA "Tieto Latvia"
6. VZD ĢIS datu apmaiņas izstrāde un ieviešana Pilnveidoti ģeotelpisko datu apmaiņas procesi ar VZD Pabeigts

SIA "Tieto Latvia"

SIA "E-Synergy"
7. VPVB procesa izstrāde un ieviešana Izveidota VPVB darbinieka darbavieta TAPIS Centrālajā modulī Pabeigts SIA "Tieto Latvia"
8. TAPIS un RAIM pilnveidošanas kvalitātes uzraudzība Veikta TAPIS un RAIM pilnveidošanas kvalitātes uzraudzība Pabeigts Nav attiecināms
9. TAPIS un RAIM risku izvērtēšana Veikts TAPIS un RAIM risku izvērtējums Pabeigts Nav attiecināms
10. Normatīvo aktu izmaiņu sagatavošana un virzība apstiprināšanai MK Sagatavoti TAPIS/RAIM normatīvo aktu projekti Pabeigts Nav attiecināms
11. TAPIS lietotāju apmācības Veiktas TAPIS lietotāju apmācības Pabeigts

SIA "Tieto Latvia"

SIA "Visma Enterprise"
12. TAPIS un RAIM publicitātes pasākumi Veikti TAPIS, RAIM publicitātes pasākumi Pastāvīgi Nav attiecināms
13. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana Projekta apraksts Pabeigts SIA "AA Projekts"

Projektā pilnveidoti šādi 5 darbības procesi:

 • Jūras telpiskās plānojuma pieejamība TAPIS;
 • Starpinstitūciju datu apmaiņa teritorijas plānošanas, nekustamo īpašumu pārvaldības un būvniecības procesu ietvaros;
 • Latvijas teritorijas attīstības plānošanas procesa atbalsts TAPIS;
 • Teritorijas attīstības plānošanas procesa datu un e-pakalpojumu pieejamība;
 • Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas process.

Ar 06.10.2020. MK rīkojums Nr.589 (Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr.374) VARAM augsti prioritārajam projektam “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” papildus piešķirts finansējums 294 341,22 euro apmērā, kas tiks izmantots no TAPIS projekta tvēruma izkļauto šādu aktivitāšu īstenošanai:

 • Pašvaldību sadarbība informācijas apmaiņā ar teritorijas plānošanā iesaistītajām institūcijām, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas sistēmas vidi;
 • Lokālplānojuma izstrādes procesa TAPIS vidē un datu struktūras pilnveidošana. Uzlabota savstarpējā mijiedarbība starp datu konsolidēšanas procesiem;
 • Klientu servisa pakalpojumu pilnveidošana un elektronizācija.

 

ES logo