Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm.

Fonda konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības principu.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir biedrību un nodibinājumu, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, un ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju ievēlēti pārstāvji.

Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

  1. Atbilstoši Fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar Fonda padomes apstiprināto projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību izvērtēt un pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par Fonda administrācijā iesniegto projektu iesniegumu finansēšanu no Fonda līdzekļiem;
  2. Sniegt priekšlikumus Fonda padomei projektu iesniegšanas, novērtēšanas, finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtības pilnveidošanai.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikums

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 10.09.2021. rīkojumu Nr.1-2/114 apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs.

Nr.pk. Organizācijas nosaukums Deleģētais pārstāvis Deleģētā pārstāvja vietnieks
1. Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) Dace Āriņa Jurģis Ugors
2. SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” Anete Bilzēna Jānis Rudzītis
3. Biedrība “Baltijas Vides Forums” Ingrīda Brēmere Daina Indriksone
4. Biedrība “Vides aizsardzības klubs” Elita Kalniņa Aija Caune
5. Biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija” Iveta Krauja Laura Berga
6. Biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome” Māris Liopa Pauls Rēvelis
7. Biedrība “Latvijas Zaļā kustība” Jānis Matulis Inga Neimane
8. Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija” Olga Meļņičenko Aiga Kāla
9. Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” Inga Račinska Lelde Eņģele
10. Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” Jānis Rozītis Magda Jentgena
11. Nodibinājums “Vides izglītības fonds” Jānis Ulme Sintija Graudiņa – Bombiza