Latvijas vides aizsardzības fonda padomes darbību nosaka Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr. 101 "Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums".

Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk - fonda padome) ir lēmējinstitūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - fonds) līdzekļu pārvaldi un sadali atbilstoši fonda mērķim vides aizsardzības pasākumu un projektu (turpmāk - projekti) īstenošanai un nodrošinātu fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli.

Fonda padome fonda līdzekļus projektiem un pasākumiem sadala, pamatojoties uz fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar projektu konkursu un fonda padomes apstiprinātiem projektu iesniegumu iesniegšanas noteikumiem.

Fonda padomes sastāvā iekļauj vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru, divus pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības, pārstāvi no Zemkopības ministrijas, pārstāvi no Latvijas Universitātes un pārstāvi no Vides konsultatīvās padomes.

Fonda padomes personālsastāvu apstiprina fonda padomes priekšsēdētājs.

Latvijas vides aizsardzības fonda padome apstiprināta šādā sastāvā:

Fonda padomes priekšsēdētājs:

 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

Fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Edvīns Balševics

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas valsts sekretārs

Fonda padomes locekļi:

Andris Ķēniņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos

Arvīds Ozols

Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

Gints Kaminskis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Iveta Šteinberga

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas, lietišķās vides zinātnes katedras asociētā profesore

Viesturs Ķerus

Vides konsultatīvās padomes pārstāvis