Ministru kabinets 2022. gada 8. februārī pieņēma noteikumus Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”  (turpmāk – MK noteikumi).

Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtību.

Savukārt Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumā Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” (turpmāk  MK rīkojums) redzami 2022. gadā Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atbalstītie pašvaldību investīciju projekti.

Investīciju projektu īstenošanas mērķi:

  1. pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem;
  2. to investīciju projektu papildināšanai, kuri tiek īstenoti ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības un ir atbalstīti ar Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums”.

2022. gadā apstiprinātajiem projektiem pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums mērķdotācijai ir 37 137 265,00 euro, no tiem valsts budžeta finansējums 2022. gadā ir 27 324 400,54 euro un 2023. gadā – 9 812 864,37 euro.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk VRAA) pēc MK rīkojuma stāšanās spēkā slēdz vienošanos ar pašvaldībām par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai.

Pašvaldībām investīciju projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim, otrā īstenošanas mērķa projektiem – līdz 2022.gada 31. decembrim

Reizi ceturksnī pašvaldībām jāiesniedz VRAA pārskats par piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu, pievienojot izdevumus pamatojošus dokumentus.

VRAA reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu un iesniedz pārskatu par projektu īstenošanu un valsts budžeta finansējuma izmantošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Normatīvie dokumenti pieejami:

https://likumi.lv/ta/id/330002-kartiba-kada-pieskiramas-un-izlietojamas-merkdotacijas-investicijam-pasvaldibam

https://likumi.lv/ta/id/332914-par-atbalstitajiem-pasvaldibu-augstas-gatavibas-merkdotaciju-investiciju-projektiem-2022-gada