Reģionālās attīstības likuma 14.panta 6.punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Lai noteiktu katras pašvaldības valsts budžeta dotācijas īpatsvaru procentos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai, katru gadu tiek aprēķināts pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs, saskaņā ar 2015.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai” noteikto aprēķina metodiku un noteikumu pielikumā norādīto Nacionālā publiskā finansējuma sadalījuma proporcijām valsts budžeta dotācijas saņemšanai.

Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs raksturo salīdzinošu pašvaldības finanšu kapacitāti un to veido vērtētie ieņēmumi uz vienu pašvaldības iedzīvotāju pirms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Aprēķinam tiek izmantoti Finanšu ministrijas apkopotie dati par vērtētiem ieņēmumiem pirms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu uz iepriekšējā kalendārā gada 1.janvāri.

Saraksts ar pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja aktuālajām vērtībām tiek publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnēs.