RAIM.gov.lv logo

Reģionālās attīstības indikatoru modulis ir instruments reģionālās attīstības monitoringam un lēmumu pieņemšanas atbalstam, pašvaldību teritorijas attīstības tendenču izvērtēšanai, kā arī attīstības programmu sagatavošanai un uzraudzībai.

RAIM mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību gan valsts, pašvaldību, plānošanas reģionu speciālistiem, gan investoriem un visai sabiedrībai, lai sekmētu vienotu un vispusīgu valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju un sabiedrības izpratni par reģionālo politiku un teritorijas attīstības perspektīvām.

Reģionālās attīstības indikatoru moduļa uzturēšanu, lietošanu, tā darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņu, informācijas ieguves, apstrādes, glabāšanas un izplatīšanas kārtību, kā arī datu apmaiņas kārtību starp citām valsts informācijas sistēmām nosaka Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumi Nr.367 “Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība”.

RAIM pieejamā informācija:

Sociālekonomiskie rādītāji tiek izmantoti, lai analizētu atsevišķu valsts teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības tendences. Tā ir kvantitatīva informāciju par valsts teritoriju ekonomisko attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Visi šie rādītāji ir pieejami par visu valsti kopumā, kā arī atsevišķu valsts teritoriju iedalījumā un par konkrētu laika periodu. Izmantotā informācija ir gan no valsts statistikas programmā ietvertajiem rādītājiem, gan no citiem administratīvajiem datu avotiem. Detalizētākai analīzei ir pieejami atvasinātie rādītāji, kas veidoti no pieejamajiem pamatrādītājiem.

Nozaru politiku īstenošanas instrumentu rādītāji iekļauti, lai izvērtētu, kādu iespaidu uz valsts teritoriju attīstību atstāj nozaru politiku īstenošana un cik koordinēta tā ir. Šim mērķim ir izmantota informācija par lielākajiem atbalsta instrumentiem, pirmkārt no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta administrēto programmu rādītāji un informācija no Valsts kases.

Informācijas avoti:

Centrālās statistikas pārvalde, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Valsts ceļi, Labklājības ministrija, Uzņēmumu reģistrs, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma, Lauku atbalsta dienests, Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, A/S "Sadales tīkls".

Papildus informācijai un jautājumiem: atbalsts@vraa.gov.lv.

Lietojot RAIM, kā interneta pārlūku ieteicams izmantot Mozilla Firefox.

www.raim.gov.lv