Pārskatu veidlapas par projektu īstenošanu

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Ja projekta īstenošanas laiks pārsniedz 3 kalendāros mēnešus, par katru kalendārā gada ceturksni (izņemot pēdējo ceturksni, pēc kura tiek iesniegts noslēguma pārskats) līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20. datumam projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšņa pārskats par projekta īstenošanu.

Ceturkšņa pārskata veidlapa pieejama šeit:

Viena kalendārā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta īstenotājam jāiesniedz Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu (t.sk. Pielikums Nr.1 Noslēguma finanšu pārskats).

Noslēguma pārskata un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas pieejamas šeit:

Projekta īstenotājiem, atbilstoši Līgumā noteiktajam, jāiesniedz Fonda administrācijā Projekta pēcuzraudzības atskaite par Projekta rezultātu faktisko stāvokli t.sk. publisko pieejamību  un veiktajiem, plānotajiem uzturēšanas darbiem. Projekta pēcuzraudzības atskaite iesniedzama Līgumā noteiktajā termiņā.

Paraugi, kā pareizi aizpildāmas pārskatu veidlapas ir pieejami šeit:

Apakšprogramma „Nozares vides projekti”
(VARAM un tās padotības iestādēm)

Sīkākas detaļas par iesniedzamajiem dokumentiem, to formātu u.c. pieejamas šeit - Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem
Skatīt vairāk

Līguma noslēgšana

 • Papildus nepieciešamie dokumenti, lai noslēgtu līgumu, kas uzrādīti Fonda padomes lēmumā.
 • Projekta tāme
 • Projekta darba uzdevums
 • Projekta finansēšanas kalendārais plāns
 • Avansa rēķins finansējuma saņemšanai, saskaņā ar Finansēšanas kalendārajā plānā noteikto

Finansējuma saņemšanas pieprasījums

 • Finansējuma saņemšanas pieprasījuma forma
 • Rēķins par pieprasīto summu finansējuma saņemšanai, par finansējuma saņemšanas pieprasījumā pieprasīto summu
 • Valsts kases konta maksājumu izraksts par attiecīgo periodu
 • Finansējuma pieprasījumā norādīto dokumentu elektroniskas kopijas

Ceturkšņa pārskats (-i)

 • Ceturkšņa pārskata veidlapa (arī elektroniski)
 • Valsts kases konta izdruka par attiecīgo periodu
 • Maksājumus un darījumus apliecinoši dokumenti elektroniski
 • Projekta īstenošanas laikā projekta pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti

Noslēguma pārskats

 • Veidlapa "Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu" (arī elektroniski)
 • Veidlapa Pielikums Nr.1 "Projekta īstenošanas finanšu pārskats" (arī elektroniski)
 • Valsts kases konta maksājumu izdruka par visu periodu
 • Apliecinoši dokumenti elektroniski par projektā paveiktajām aktivitātēm (fotofiksācijas, semināru dalībnieku saraksti, web-linki uz interneta vietnēm u.c.)
 • Attaisnojošie dokumenti, kas netika iesniegti iepriekš
 • Projekta īstenošanas laikā pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti
 • Rēķins par pieprasīto summu finansējuma saņemšanai