Pārskatu veidlapas par projektu īstenošanu

Saskaņā ar līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju, pārskati par projekta īstenošanu jānoformē un jāiesniedz pēc noteikta veidlapas parauga, kuru apstiprinājusi Fonda padome.

Apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 

Progresa pārskata veidlapa pieejama šeit:

Viena kalendārā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta īstenotājam jāiesniedz Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu (t.sk. Pielikums Nr.1 Noslēguma finanšu pārskats).

Noslēguma pārskata un Noslēguma finanšu pārskata veidlapas pieejamas šeit:

Projekta īstenotājiem, atbilstoši Līgumā noteiktajam, jāiesniedz Fonda administrācijā Projekta pēcuzraudzības atskaite par Projekta rezultātu faktisko stāvokli t.sk. publisko pieejamību  un veiktajiem, plānotajiem uzturēšanas darbiem. Projekta pēcuzraudzības atskaite iesniedzama Līgumā noteiktajā termiņā.

Sīkākas detaļas par iesniedzamajiem dokumentiem, to formātu u.c. pieejamas šeit - Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem
Skatīt vairāk

Līguma noslēgšana

 • Papildus nepieciešamie dokumenti, lai noslēgtu līgumu, kas uzrādīti Fonda padomes lēmumā.
 • Projekta tāme
 • Projekta darba uzdevums
 • Projekta finansēšanas kalendārais plāns

Progresa pārskats ar
finansējuma pieprasījumu

 • Progresa pārskata veidlapa (iekļauj finansējuma pieprasījuma un Apliecinājuma sadaļas)
 • Konta izdruka par attiecīgo periodu, elektroniski
 • Maksājumus un darījumus apliecinoši dokumenti elektroniski
 • Projekta īstenošanas laikā projekta pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti

Noslēguma pārskats

 • Veidlapa "Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu"
 • Veidlapa Pielikums Nr.1 "Projekta īstenošanas finanšu pārskats"
 • Konta maksājumu izdruka par visu periodu
 • Apliecinoši dokumenti elektroniski par projektā paveiktajām aktivitātēm (fotofiksācijas, semināru dalībnieku saraksti, web-linki uz interneta vietnēm u.c.)
 • Attaisnojošie dokumenti, kas netika iesniegti iepriekš
 • Projekta īstenošanas laikā pašu ieguldījuma apliecinoši dokumenti

Apakšprogramma „Nozares vides projekti” (VARAM un tās padotības iestādēm)

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties VRAA Fonda administrācijas Projektu nodaļā