Statuss:
Noslēdzies
Norway grants logo

VRAA  nodrošina NFI programmas LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” iepriekš noteikto projektu Vienošanos slēgšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli.

Programmas ietvaros VRAA nodrošina trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli:
 

  1. Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde". Projektam pieejamais finansējums ir EUR 1 174 983,81. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
     

  2. Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 "Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana". Projektam pieejamais finansējums ir EUR 1 195 823,32. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.
     

  3. Projekts Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 "Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā". Projektam pieejamais finansējums ir EUR 553 146,17. Projekta mērķis ir izstrādāt metodoloģiju īpaši aizsargājamām teritorijām noteikto ierobežojumu integrēšanai vietējo pašvaldību teritoriju plānojumos, kā arī vienkāršot attīstības plānošanas sistēmu.


Normatīvie akti

Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumi Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība”

Programme agreement

Projekta īstenošanas veidlapas:

Projekta pēcieviešanas pārskats

Vienošanās par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta īstenošanu

Noderīgi interneta resursi

Vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu mājas lapa: www.norwaygrants.lv