Vienreizēja dotācija pašvaldībām, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus

Ministru kabinets 2021. gada 4. martā pieņēma noteikumus Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus (spēkā no 09.03.2021.).

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, kura izveidota, pašvaldībām apvienojoties, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai.

Kopumā noteikumi attiecas uz 28 novadiem, kuri izveidosies, apvienojoties pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā.

Dotācija ir paredzēta kā līdzfinansējums pašvaldībām papildu izdevumiem, kas radušies, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu. Katrai pašvaldībai šie izdevumi var būt atšķirīgi. Šādi administratīvie izdevumi var būt, piemēram:

Dotācijas kopējais pieejamais apjoms ir 6 920 655 euro apmērā, kas aprēķināts atbilstoši administratīvo teritoriju skaitam, kas apvienojas jaunajā novadā. Pavisam administratīvi teritoriālā reforma skar 105 pašvaldības, līdz ar to dotācija par vienu vienību ir 65 911 euro (6 920 655 euro/  105 administratīvās teritorijas).

Jaunizveidotā novada pašvaldība var pretendēt uz dotācijas saņemšanu, ja pēc 2021. gada 1. jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15.septembrim uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras  (turpmāk – aģentūra) e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv nosūta pieteikumu un domes lēmumu par pieprasāmās dotācijas apjomu un galvenajām izdevumu pozīcijām.

Aģentūra nedēļas laikā pēc pieteikuma saņemšanas to izvērtēs un pieņems lēmumu, kuru nosūtīs pašvaldībai.

Novada pašvaldībai dotācija jāizlieto līdz 2021. gada 31. decembrim.

Līdz 2022. gada 1. februārim būs jāiesniedz aģentūrā pārskats par piešķirtās valsts dotācijas izlietojumu (MK noteikumu pielikums), pievienojot izdevumus pamatojošus dokumentus.

MK noteikumi pieejami: https://likumi.lv/ta/id/321484-kartiba-kada-pasvaldibam-pieskir-vienreizeju-dotaciju-lai-lidzfinansetu-administrativi-teritorialas-reformas-istenosanas

Pieprasāmās dotācijas apjoms: https://www.varam.gov.lv/lv/metodiskie-materiali-pasvaldibam-atr-ieviesanai  

Kontaktinformācija: