Valsts reģionālās attīstības aģentūra pamatojoties uz  2021. gada 6. oktobrī noslēgto  sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sadarbojoties ar biedrību “Latvijas Futbola federācija” izsludina konkursa par Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 30.punktā piešķirtā finansējuma  piešķiršanu pasākuma “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ietvaros, 1. un 2. kārtu.

Konkursa “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir veikt ieguldījumus pašvaldību sporta un futbola infrastruktūras attīstībā, veicot virslīgas stadionu pilnveidošanu atbilstoši biedrības “Latvijas Futbola federācija” noteiktajām prasībām.

Konkursa 1. kārtas viena projekta īstenošanai 2021.gada konkursa ietvaros pašvaldība var saņemt finansējumu līdz 256 696  euro, kopējais pieejamais finansējuma ir 513 392 euro. Konkursa 2. kārtas viena projekta īstenošanai 2022.gada konkursa ietvaros pašvaldība var saņemt finansējumu līdz 244 599,34 euro, kopējais pieejamais finansējuma ir 733 798 euro.

Konkursa 1. un 2. kārtas finansējumu paredzēts piešķirt šādu darbību īstenošanai

  • Investīcijas virslīgas futbola stadionu apgaismojama izveidē vai uzlabošanā nodrošinot to atbilstību Latvijas Futbola federācijas stadionu un infrastruktūras noteikumu  “Virslīgas stadions" prasībām un UEFA Stadium Infrastructure regulations (turpmāk - Regula). (https://documents.uefa.com/r/qA7fJuXrAU7K42UpVsoDGQ/4jdHdMrTkxkIpJFgC4wMUw) prasībām;
  • Investīcijas virslīgas stadionos valstspilsētās, lai nodrošinātu to atbilstību starptautisku sacensību norises prasībām vairākos sporta veidos.
  • Investīcijas tiek veiktas objektos, kuriem Pašvaldība (vai tās aģentūra vai kapitālsabiedrība) ir izstrādājusi tehnisko dokumentācija projektā paredzēto darbību veikšanai.

Lai piedalītos konkursā, Projekta iesniedzējs aizpilda Projekta iesnieguma veidlapu (Konkursa nolikuma 2. pielikums) un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no uzaicinājumā vēstules saņemšanas projektu iesniegumu iesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā nosūtot to uz oficiālo elektronisko adresi.

Dokumentācija:

Jautājumus par projektu konkursu un projekta iesnieguma sagatavošanu var sūtīt uz Aģentūras oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pastu: pasts@vraa.gov.lv ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, norādot atsauci uz attiecīgo projektu konkursu.  Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā vienu dienu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa.