ESF logo

VRAA pārziņā esošās aktivitātes

1.5.3.1. aktivitāte

Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados).

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības.

VRAA nodrošinās pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu, t.i., projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"".


1.5.3.2. aktivitāte

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību attīstības, tai skaitā stratēģiskās plānošanas, kapacitāti, kā arī veidot un attīstīt pašvaldību grupu un organizāciju un plānošanas reģionu sadarbības tīklus, lai nodrošinātu kvalitatīvu plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas procesu.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, biedrība, nodibinājums.

VRAA nodrošinās pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu, t.i., projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās vai līguma slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.


Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.522 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana""