ĢeoLatvija logo

Ģeoportāls ir vienots pieejas punkts Latvijas ģeotelpiskajai informācijai un pakalpojumiem. Publiskai piekļuvei vienā portālā apkopoti dati no dažādiem Latvijas ģeotelpisko datu turētājiem.

Ģeoportāla kartes pārlūkā un ģeoproduktu veidā pieejami šādi ģeotelpiskās informācijas pakalpojumi:

Lietotājiem Ģeoportālā pieejami bezmaksas un maksas pakalpojumi. Bez maksas lietojama ģeotelpisko datu kopu meklēšana un skatīšanās, neveicot to lejupielādi. Izņēmums ir tās ģeotelpiskās informācijas kopas, kuru uzturēšana nav pilnībā nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un kuru uzturēšanai nepieciešama liela apjoma un bieža ģeotelpiskās informācijas atjaunināšana. Maksas pakalpojumi izvietoti un iegādājami sadaļā Ģeoprodukti.

Ģeoportāla pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un vada Ģeoportāla darbību. Pārziņa funkcijas un uzdevumus nosaka 2011. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi”.

Valsts reģionālā attīstības aģentūra ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

https://geolatvija.lv/geo/#/