Kuras iestādes skar Regula (ES) 2022/1463?

Ir vairākas iestādes Latvijā, kurām ir jāpievienojas Vienreizes principa iesniegšanas tehniskajai sistēmai. Vienreizes principa tehniskā sistēma darbojas divos virzienos:

 1. Kad pakalpojums tiek pieprasīts Latvijā, kura saņemšanai ir nepieciešams iesniegt dokumentus vai datus no citas ES dalībvalsts. Šajā gadījumā iestāde ir apliecinājumu pieprasītājs;
 2. Kad pakalpojums tiek pieprasīts citā ES dalībvalstī, kura saņemšanai ir nepieciešams sniegt dokumentus vai datus no Latvijas iestādes. Šajā gadījumā iestāde ir apliecinājumu sniedzējs.

Kādi kritēriji nosaka to, vai iestāde ir apliecinājumu pieprasītājs?

 1. Iestāde sniedz pakalpojumu, kurš ir kādā no zemāk minēto tiesību aktu tvērumā:
  1. SDG regulas II pielikumu;
  2. Direktīva 2005/36/EK par profesionālajām kvalifikācijām (Profesionālo kvalifikāciju direktīva / YKD);
  3. Direktīva 2006/123/ES par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva);
  4. Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu;
  5. Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu iestādēm, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā.
 2. Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešams saņemt tādus dokumentus jeb apliecinājumus tieši par pakalpojuma pieprasītāju, kurus izdod citas valsts pārvaldes iestādes.
 3. Dokumenti jeb apliecinājumi atrodas citas ES dalībvalsts iestādes rīcībā.

Iestādēm, kurām ir nepieciešami apliecinājumi pakalpojumu sniegšanai, ir pienākums piedāvāt lietotājam iespēju ierosināt apliecinājumu apmaiņu, izmantojot Vienreizes principa tehnisko sistēmu. Tomēr lietotājam nav obligāti jānodrošina apliecinājumu apmaiņu, izmantojot OOTS. Lietotājiem OOTS izmantošana ir brīvprātīga, un viņiem joprojām ir jābūt iespējai iesniegt apliecinājumus arī manuāli.

Ar lietotāja pieredzi sīkāk var iepazīties šeit: 

Kādi kritēriji nosaka to, vai kompetentā iestāde ir apliecinājumu sniedzējs?

 1. EK rīkotajās starpvalstu apakšgrupas sanāksmēs vienojās par to, kādi apliecinājumi ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai un vai tos ir iespēja nodrošināt. Ar nodrošināmo apliecinājumu sarakstu var iepazīties šeit.
 2. Iestāde ir augstāk minēto apliecinājumu turētājs.

Iestādēm, kuras veido vai tur apliecinājumus, ar kuriem lietotājam ir jāapmainās, lai pieteiktu kādu no Regulas (ES) 2018/1724 tvērumā esošu pakalpojumu, piemēram, dzimšanas apliecību vai uzņēmuma reģistrācijas apliecība, ir pienākums nodrošināt datu transportēšanu, izmantojot Vienreizes principa tehnisko sistēmu.

Sīkāk ar sistēmas ieceri var iepazīties šeit: