Apraksts

Šajā lapā jūs atradīsiet informāciju par to, kas ir Vienreizes principa tehniskā sistēma (The Once Only Technical System jeb OOTS), kā arī to, kas attiecas uz apliecinājumu apmaiņu un vienreizes principu.

Vienreizes principa tehniskā sistēma nodrošina oficiālu dokumentu vai datu pārrobežas iesniegšanu (pazīstamus kā "apliecinājumus") pēc lietotāju pieprasījuma, iedzīvotājiem vai uzņēmumiem piesakot administratīvu procedūru vai pakalpojumu tiešsaistē tādās jomās, kā

 • dzimšana;
 • pārcelšanās;
 • uzturēšanās;
 • studijas;
 • profesionālā kvalifikācija;
 • darbs;
 • pensijas saņemšana citās ES valstīs;
 • uzņēmējdarbība;
 • publiskie iepirkumi;

tos izgūstot no citas ES valsts kompetentās iestādes. Sistēma savieno ES dalībvalstu valsts kompetento iestāžu pakalpojumus un datu reģistrus. Tā ir starpnozaru un var tikt paplašināta ārpus Regulas (ES) 2018/1724 noteiktajām jomām.

OOTS ievieš praksē vienreizes principu, kas nosaka, ka iedzīvotājiem tiek dota iespēja ierosināt dokumentu vai datu apmaiņu starp iestādēm, ja dokumenti vai dati jau atrodas kādas ES valsts kompetentās iestādes pārziņā elektroniskā formātā.

Informācija iedzīvotājiem

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes regulu (ES) 2018/1724 apliecinājums ir:

"Dokumenti vai dati, tostarp teksts vai skaņa, attēlu vai audiovizuālie ieraksti, neatkarīgi no izmantotā datu nesēja, ko kompetentā iestāde pieprasa, lai pierādītu faktus vai atbilstību 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajām formālajām prasībām."

Apliecinājumi ir dokuments, dati vai informācija, kas kaut ko apliecina par jums kā privātpersonu vai uzņēmēju, piemēram:

 • kurā valstī jūs dzīvojat;
 • kuras valsts pilsonis esat;
 • ka jums ir tiesības saņemt sociālos pabalstus;
 • ka esat ieguvis vidusskolas izglītību;
 • ka jūs neesat sodāmības reģistrā.

Pateicoties OOTS ieviešanai, no 2024. gada būs vieglāk nokārtot formalitātes.

 • Mazāks administratīvais slogs - piesakot pakalpojumu, OOTS dos iespēju ierosināt dokumentu vai datu apmaiņu starp iestādēm, ja dokumenti vai dati jau atrodas citas valsts kompetentās iestādes pārziņā elektroniskā formātā. Jums vairs nebūs nepieciešams atkārtoti manuāli augšupielādēt vienus un tos pašus datus.
 • Saziņa pāri robežām - OOTS ieviesīs pirmo reālo ES mēroga datu telpu, savienojot kompetentās iestādes visā ES, lai tās varētu apmainīties ar oficiāliem dokumentiem un datiem pēc lietotāja pieprasījuma.
 • Daļa no vienotās digitālās vārtejas - veicinot Vienotās digitālās vārtejas regulā (ES) 2018/1724 izvirzīto mērķu sasniegšanu, OOTS atvieglo lietotājiem pārvietošanos, studiju un darba uzsākšanu, pensionēšanos vai uzņēmējdarbības veikšanu visā ES.
 • Personiskās informācijas aizsardzība - OOTS pilnībā atbilst personas datu aizsardzības tiesību aktiem, jo sistēmas darbības principi izvirza lietotājus centrā un datu apmaiņa var notikt tikai pēc viņu skaidra pieprasījuma.
 • Paaugstināta efektivitāte – OOTS izstrādei ir jābalstās uz atkārtoti izmantojamiem ES mēroga komponentēm. Piemēram, eDelivery (sīkāk var iepazīties šeit) saglabās augstu kvalitāti un veiktspējas līmeni pat tad, ja dalībnieku vai apmainīto ziņojumu skaits tīklā pieaugs eksponenciāli. Turklāt pilsoņi autentificēsies jebkurā tiešsaistes procedūru portālā Eiropā, izmantojot savas valsts eID.

Informācija iestādēm

Ir vairākas iestādes Latvijā, kurām ir jāpievienojas Vienreizes principa iesniegšanas tehniskajai sistēmai. Vienreizes principa tehniskā sistēma darbojas divos virzienos:

 1. Kad pakalpojums tiek pieprasīts Latvijā, kura saņemšanai ir nepieciešams iesniegt dokumentus vai datus no citas ES dalībvalsts. Šajā gadījumā iestāde ir apliecinājumu pieprasītājs;
 2. Kad pakalpojums tiek pieprasīts citā ES dalībvalstī, kura saņemšanai ir nepieciešams sniegt dokumentus vai datus no Latvijas iestādes. Šajā gadījumā iestāde ir apliecinājumu sniedzējs.
 1. Iestāde sniedz pakalpojumu, kurš ir kādā no zemāk minēto tiesību aktu tvērumā:
  1. SDG regulas II pielikumu;
  2. Direktīva 2005/36/EK par profesionālajām kvalifikācijām (Profesionālo kvalifikāciju direktīva / YKD).
  3. Direktīva 2006/123/ES par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva).
  4. Direktīva 2014/24/ES par publisko iepirkumu.
  5. Direktīva 2014/25/ES par iepirkumu iestādēm, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā.
 2. Pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešams saņemt tādus dokumentus jeb apliecinājumus par pakalpojuma pieprasītāju, kurus izdod kompetentās iestādes.
 3. Dokumenti jeb apliecinājumi atrodas citas ES dalībvalsts iestādes rīcībā.

Iestādēm, kurām ir nepieciešami apliecinājumi pakalpojumu sniegšanai, ir pienākums piedāvāt lietotājam iespēju ierosināt apliecinājumu apmaiņu, izmantojot Vienreizes principa tehnisko sistēmu. Tomēr lietotājam nav obligāti jānodrošina apliecinājumu apmaiņu, izmantojot OOTS. Lietotājiem OOTS izmantošana ir brīvprātīga, un viņiem joprojām ir jābūt iespējai iesniegt apliecinājumus arī manuāli.

 1. EK rīkotajās starpvalstu apakšgrupas sanāksmēs vienojās par to, kādi apliecinājumi ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai un vai tos ir iespēja nodrošināt. Ar nodrošināmo apliecinājumu sarakstu var iepazīties šeit.
 2. Iestāde ir kāda no augstāk minēto apliecinājumiem turētājs.

Iestādēm, kuras veido vai tur apliecinājumus, ar kuriem lietotājam ir jāapmainās, lai pieteiktu kādu no Regulas (ES) 2018/1724 tvērumā esošajiem pakalpojumiem, piemēram, dzimšanas apliecību vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību, ir pienākums nodrošināt datu transportēšanu, izmantojot Vienreizes principa tehnisko sistēmu.

Vienreizes principa tehniskā sistēma ir autonoms risinājums, kurš būs jāintegrē tiešsaistes pakalpojumos, kuriem ir būtiska pārrobežu pakalpojumu apmaiņa. Sistēmai būs jānodrošina lietotājam arī iespēju priekšskatīt savu datus, pirms viņš apstiprina šo datu apmaiņu.

Vienreizes principa tehniskās sistēmas integrācija tiešsaistes pakalpojumos tiks nodrošināta, izmantojot savienojuma procesu, kuru VRAA izstrādās 2024. un 2025. gadu laikā. Iestādēm, kuras ir apliecinājumu pieprasītāji, ir jānodrošina Regulas (ES) 2018/1724 tvērumā esošo pakalpojumu digitalizācija, lai pakalpojumu būtu iespējams savienot ar OOTS sistēmu.

Savukārt iestādēm, kurām ir jānodrošina apliecinājumu sniegšana, datu padošanu primāri būtu jānodrošina, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu.

Apliecinājumi, ar kuriem apmainās, izmantojot Vienreizes principa tehnisko sistēmu, var būt divos dažādos formātos:

 1. nestrukturētā formātā (PDF dokumenti);
 2. vai strukturētā (mašīnlasāmā) formātā (ebXML).

Strukturēti dati var būt arī citos formātos, kas nozīmē, ka tādā gadījumā tiks nodrošināta datu formāta transformācija, netransformējot datu vērtības. EK rīkotajās apakšgrupu sanāksmēs joprojām noris darbs pie strukturētu apliecinājumu datu kopu standartizācijas.

Dokumentācija un uzskates materiāli

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regula (es) 2018/1724

Komisijas īstenošanas regula (es) 2022/1463

Sistēmas ieviešana ir obligāta ES valstīs, savukārt EEZ valstis var izvēlēties pievienoties brīvprātīgi.