Ministru kabinets 2020.gada 15.septembrī pieņēma noteikumus Nr.577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (spēkā no 19.09.2020.).

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021.gada 1.jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei (turpmāk – projekts).

Lai atbalstītu jauno pašvaldību izveidošanas procesu un veicinātu apvienojamo pašvaldību sadarbību pirms darbu uzsāk jaunievēlētās domes, mērķdotācija tiks piešķirta administratīvās struktūras izstrādei pašvaldībai (turpmāk – atbildīgā pašvaldība), kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2020.gada 1.janvāri. 

Valsts mērķdotācijas kopējais apjoms ir 525 000 euro, kas sadalīts pa gadiem, attiecīgi 2020.gadā 367 500 euro apmērā (70%), bet 2021.gadā 157 500 euro apmērā (30%).

Vienam projektam pieejamais finansējums paredzēts 18 750 euro apmērā. Kopumā noteikumi attiecas uz 28 jaunveidojamiem novadiem.

Atbildīgā pašvaldība var pretendēt uz mērķdotācijas saņemšanu, ja līdz 2020.gada 30.septembrim uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu:

  1. pieteikumu uz pašvaldības veidlapas, kurā norādītas projekta izstrādes izmaksas un norēķinu konts Valsts kasē, un
  2. domes lēmumu par apņemšanos sagatavot projektu.

Projekta izstrādes termiņš ir 2021.gada 1.jūnijs.

Atlikušās mērķdotācijas daļu var saņemt līdz 2021.gada 1.jūlijam, aģentūrā iesniedzot izstrādāto projektu un pārskatu par projekta izstrādei piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu.

Atbildīgā pašvaldība projektu izstrādā sadarbībā ar visām attiecīgi apvienojamajām pašvaldībām, kuras noteiktas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā.

Projekta izstrādei attiecināmās izmaksas ir personāla atalgojums (darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un piesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas. Projekta izstrādē var tikt iesaistīti apvienojamo pašvaldību darbinieki, veicot papildu pienākumus.

Dokumentācija:

Kontaktinformācija: