Statuss:
Noslēdzies
Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir veicināt valsts līdzsvarotu attīstību, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju sekmējošā publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz aktivitāti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (turpmāk – 3.6.1.1. aktivitāte) un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" (turpmāk – 3.6.2.1. aktivitāte) ietvaros apstiprinātos projektus, kas atbilst pielikumā iekļautajiem projektu pārbaudes kritērijiem.

Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs ir 16 projekti, kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaikus sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, tai skaitā tehnoloģiju attīstību.

Aktivitātes mērķa grupa ir novadu pašvaldību un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.

Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums ir 10 euro. Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 75 000 000 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam.

ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem un nepārsniedz 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. 

Projektu īstenošanas  veidlapa

(13.05.2016.) 

Normatīvie akti

Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"