Vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts attīstības un reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas jomā, pašvaldību attīstības telpiskās plānošanas,  valsts investīciju un zemes politikas, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  
2011. gada 29. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 
2016. gada 14. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums" 


Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbības stratēģija 2020. - 2022. gadam

Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) darbības stratēģija 2020. – 2022. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts iestādes vidēja termiņa attīstība redzējums, vīzija, darbības virzieni un prioritātes, sasniedzamie mērķi un veicamie uzdevumi.