Valsts budžeta finansējums pašvaldību investīciju projektiem, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.

Ministru kabinets 2021. gada 13. aprīlī pieņēma noteikumus Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (spēkā no 17.04.2021.).

Noteikumi nosaka augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu, kas mazina Covid-19 sekas reģionālā līmenī un atbilst administratīvi teritoriālai reformai (turpmāk - investīciju projekti),   pieteikšanās nosacījumus valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 59 633 985 euro, no tiem ne vairāk kā  29 825 980 euro 2021. gadā un ne vairāk kā 29 808 005 euro 2022. gadā.

Investīciju projektiem centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmu būvniecībai pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes ēkā vai noteiktā tās daļā (korpusā) vai decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanai izglītības iestādes ēkas atsevišķās mācību telpās pieejamais valsts budžeta finansējums ir 5 333 985  euro.

Tāpat arī MK noteikumos ir noteikts, ka šī finansējuma ietvaros ir paredzēts finansējums Rīgas Austrumu maģistrāles posma otrai kārtai ne vairāk kā 27 150 000 euro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc investīciju projektu izvērtēšanas iesniedz Ministru kabinetam sarakstu ar atbalstāmiem pašvaldību investīciju projektiem. Projektu saraksts: Pielikums Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumam Nr. 390 un Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumam Nr.455.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - VRAA) slēdz vienošanos ar pašvaldībām par atbalsta pasākuma finansējuma izmaksu un nosaka kārtību, kādā VRAA šo finansējumu izmaksās. VRAA reizi ceturksnī apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pārskatus par investīciju projektu īstenošanu, izņemot pārskatus par ventilācijas investīciju projektiem, kurus izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM).

Novadu pašvaldībām investīciju projekta īstenošana jāuzsāk līdz 2021.gada 31. decembrim un jāpabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

Reizi ceturksnī pašvaldībā jāiesniedz VRAA vai IZM (par ventilācijas investīciju projektiem) pārskats par piešķirtās valsts dotācijas izlietojumu, pievienojot izdevumus pamatojošus dokumentus.

Normatīvie dokumenti:

2021. gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība"

2021. gada 2. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"

2021. gada 29. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"