Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - fonda administrācija) veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, kā arī:

1. ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Fonda administrācijas mājas lapā informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;

2. ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;

3. apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;

4. iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē;

5. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda administrācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

6. ja nepieciešams, nodrošina no fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību noslēgtajam projekta īstenošanas līgumam;

7. ievieto Fonda administrācijas mājas lapā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - fonda padome) un Konsultatīvās padomes lēmumus;

8. rakstiski informē projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;

9. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu sagatavo līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot projekta finansēšanas kārtību, kā arī VRAA, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

10. informē Fonda padomi, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī, ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;

11. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā VRAA norādītajā kontā.

Publikācijas un pārskati