ERAF 2007-2013


VRAA pārziņā esošās aktivitātes

3.1.4.3. aktivitāte

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību  un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība vai tās iestāde, kas reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

VRAA nodrošina pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu - projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.

Ministru kabineta noteikumi Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”


3.1.4.4. aktivitāte

Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

Finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, biedrības un nodibinājumi.

VRAA nodrošina pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu - projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās vai līguma slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.

Ministru kabineta noteikumi Nr.751"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"