ERAF 2007-2013


VRAA pārziņā esošās aktivitātes

3.1.4.3. aktivitāte

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību  un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība vai tās iestāde, kas reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

VRAA nodrošina pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu - projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.

Ministru kabineta noteikumi Nr.584 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”


3.1.4.4. aktivitāte

Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodrošinot bērnu, invalīdu un pensijas vecuma personu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, ārpus nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem.

Finansējuma saņēmējs ir pašvaldības, pašvaldību iestādes, biedrības un nodibinājumi.

VRAA nodrošina pilnu aktivitātes administrēšanas ciklu - projektu iesniegumu pieņemšana, vērtēšana, lēmumu pieņemšana, vienošanās vai līguma slēgšana, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaude, maksājumu veikšana, izdevumu deklarāciju sagatavošana, projektu ieviešanas uzraudzība un kontrole, informācijas un publicitātes pasākumu organizēšana.

Ministru kabineta noteikumi Nr.751"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"


3.2.2.2. aktivitāte

Publisko interneta pieejas punktu attīstība

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.


3.6.1.1. aktivitāte

Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.


3.6.1.2. aktivitāte

Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.

Finansējuma saņēmējs šīs aktivitātes ietvaros ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

VRAA veic daļēju aktivitātes administrēšanas ciklu, nodrošinot vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanu, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaudi, maksājumu veikšanu, izdevumu deklarāciju sagatavošanu, projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli.


3.6.2.1. aktivitāte

Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai

Aktivitātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru (tiem jāiekļaujas kopējā nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīklā un jāpapildina tas) konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošām teritorijām saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī sabiedrisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

Finansējuma saņēmējs - Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils, Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldības.


2.3.2.2.3.apakšaktivitāte

Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai

Aktivitātes mērķis ir veicināt valsts līdzsvarotu attīstību, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju sekmējošā publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz aktivitāti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (turpmāk – 3.6.1.1. aktivitāte) un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" (turpmāk – 3.6.2.1. aktivitāte) ietvaros apstiprinātos projektus, kas atbilst projektu pārbaudes kritērijiem.