Publicitātes vadlīnijas

Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai izstrādātas, lai palīdzētu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu finansējuma saņēmējiem nodrošināt publicitāti par projekta finansēšanu no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”.

Vadlīnijās ir aprakstītas Fonda logo noformēšanas prasības un lietošanas noteikumi.

Vadlīnijās noteiktā kārtība jāievēro visiem projektu īstenotājiem, ar kuriem Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir noslēgusi līgumu vai vienošanos par projekta finansēšanu un izpildes kārtību.

Publicitātes vadlīnijas pieejamas šeit:
Publicitātes vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma saņēmējiem

Fonda logo ir 

Lejupielādēt logo EPS formātā

 


Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem

Pilnveidotajā vadlīniju redakcijā ir sniegtas rekomendācijas atsevišķos projektu realizācijas jautājumos, kas jāievēro Latvijas vides aizsardzības fonda (fonda) finansēto projektu īstenotājiem un šīs vadlīnijas kalpo kā palīgmateriāls kvalitatīva un likumdošanai atbilstoša projekta realizācijas procesa nodrošināšanai, kā arī lai mazinātu tos gadījumus, kuru pazīmes liecina par apzinātām vai nepietiekošu zināšanu dēļ pieļautām projekta realizācijas kļūdām. Šajās vadlīnijās ir apkopotas rekomendācijas attiecībā uz tiem jautājumiem, kurus, līdz šo vadlīniju izdošanai, Fonda administrācija ir identificējusi kā jautājumus, pret kuriem projektu īstenotāji apzināti vai neapzināti attiecas ar nepietiekošu rūpību, tādejādi pakļaujot atmaksāšanas riskam tiem piešķirto finansējumu un projekta realizāciju kopumā.

Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs, taču to ievērošana visā projektu realizācijas procesā nodrošinās iesniegtās dokumentācijas operatīvāku vērtēšanu. Vadlīnijas neaizstāj ārējo normatīvo aktu prasības, un, konstatējot pretrunu starp vadlīnijām un ārējiem normatīviem aktiem, projektu īstenotājiem ir jāievēro ārējo normatīvo aktu prasības. Vadlīnijas ir sagatavotas balstoties uz regulējumu, kas pastāv to sagatavošanas brīdī, tās var neatbilst tiesiskā regulējuma vēlākām izmaiņām.

Fails: Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem


Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros

Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Fonda finansēto projektu ietvaros nosaka kārtību, kādā no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” un valsts budžeta apakšprogrammas “LIFE programmas projekti” valsts līdzfinansēto projektu īstenotāji veic preču, pakalpojumu un būvniecības iepirkumus finansēto projektu ietvaros.

Vadlīnijās iekļautās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret tiem, un publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī 11. panta regulējuma, kas nosaka, ka pasūtītājam ir pienākums noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.

Šīs Vadlīnijas ir saistošas visām juridiskām personām (gan privātām, gan publiskām), kas saņem finansējumu no Latvijas vides aizsardzības fonda un kam ir saistošs līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kas noslēgts ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (t.sk. LIFE programmas projektu nacionālo finansējumu saņēmējiem)

Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros