Statuss:
Noslēdzies
EEA grants logo

VRAA  nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV02 „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteikto projektu vienošanos slēgšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli.

Programmas ietvaros VRAA nodrošina divu iepriekš noteikto projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli:

  • "Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm". Projektam pieejamais līdzfinansējums ir EUR 1 981 871. Projekta mērķis ir nostiprināt valsts iestāžu kapacitāti, uzlabojot nacionālo sistēmu augstas kvalitātes informācijas sagatavošanā, analizēšanā un ziņošanā, lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus siltumnīcefekta gāzu inventarizācijā, politikā, pasākumos un prognozēs un ievērotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Kioto protokolā iekļautās attiecīgās prasības. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas Vides aģentūru.

Normatīvie akti:


Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.815 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība”

Programme agreement

Vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu mājas lapa: www.eeagrants.lv

Projekta pēcieviešanas pārskats