Teritorijas attīstības indekss ir statistika, kas iekļauta Oficiālajā statistikas programmā 2021.-2023.gadam, atbilstoši 2020.gada 24. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.691 noteiktajam.

Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Lai rādītāji būtu savā starpā salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju standartizētās vērtības un katrai no tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme).

Novadu vai republikas pilsētu grupas aprēķinā tiek izmantoti šādi rādītāji:

 • ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.25);
 • bezdarba līmenis, %, (svars – 0.15);
 • trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (svars – 0.1);
 • kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.05);
 • dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1);
 • ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1);
 • iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem, (svars – 0.05);
 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars – 0.2).

Plānošanas reģionu grupas aprēķinā tiek izmantoti šādi rādītāji:

 • iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, euro (faktiskajās cenās), (svars - 0,3);
 • bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu),   (svars - 0,15);
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju, euro (svars - 0,1);
 • nefinanšu investīcijas uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars - 0,1)
 • demogrāfiskās slodzes līmenis, (svars - 0,1)
 • individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars - 0,1)
 • pastāvīgo iedzīvotāju blīvums (cilvēku skaits uz vienu kvadrātkilometru), (svars - 0,05)
 • pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, %, (svars - 0,1)

Aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu. Pārējie attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.

* Teritorijas attīstības līmeņa aprēķināšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1. pielikumā. Aģentūra nodrošina aprēķināto vērtību publicēšanu Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē un RAIM (Reģionālās attīstības indikatoru modulis).


Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2020.gada datiem.

Plānošanas reģionu attīstības līmeņa indeksi pēc 2020.gada datiem (lejupielādes saite: https://www.vraa.gov.lv/lv/media/6809/download)

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2020.gada datiem.(lejupielādes saite: https://www.vraa.gov.lv/lv/media/6815/download)

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2020.gada datiem.(lejupielādes saite: https://www.vraa.gov.lv/lv/media/6812/download)

 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2019.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2019.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2019.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2019.gada datiem

 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2018.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2018.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2018.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2018.gada datiem

 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2017.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2017.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2017.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2017.gada datiem

 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2016.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2016.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2016.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2016.gada datiem

 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2015.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2015.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2015.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2015.gada datiem

 

Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2014.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2014.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2014.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2014.gada datiem


Teritorijas attīstības indeksa vērtības pēc 2013.gada datiem.

Plānošanas reģionu teritorijas attīstības līmeņa indeksi pēc 2013.gada datiem

Republikas pilsētu attīstības līmeņa indeksi pēc 2013.gada datiem

Novadu attīstības līmeņa indeksi pēc 2013.gada datiem