Darbības mērķis

 • nodrošināt e-pārvaldes attīstību, izmantojot mūsdienīgus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus
 • veicināt reģionālās attīstības ilgtspēju, īstenojot dažādu finanšu instrumentu aktivitātes un veicot analītisko darbu

Vērtības

VRAA pamatvērtība ir cilvēki – gan klienti, gan darbinieki. VRAA savā darbībā balstās uz šādām vērtībām:

 • godprātīga un profesionāla darbība
 • uz klientu orientēta pieeja
 • objektivitāte lēmumu pieņemšanas procesā
 • mērķtiecīgs un efektīvs finanšu resursu izlietojums

VRAA galvenie darbības virzieni

VRAA savas kompetences ietvaros īsteno šādus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) stratēģijā noteiktos darbības virzienus:

 • valsts e-pārvaldes attīstība
 • elektronisko iepirkumu nodrošināšana
 • valsts, ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība
 • analītiskais darbs reģionālās attīstības jomā
 • starptautisko programmu sekretariātu un informācijas punktu darbības nodrošināšana
 • dalība starptautiskos projektos

 VRAA sniegtie publiskie pakalpojumi:

 • ES struktūrfondu aktivitāšu administrēšana un uzraudzība 2007.-2013.gada plānošanas periodam
 • e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. E-pakalpojumu sniedzēju un lietotāju konsultācijas
 • Valsts informācijas sistēmu savietotāja www.viss.gov.lv darbības nodrošināšana un uzturēšana
 • Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv darbības nodrošināšana un uzturēšanu. Piegādātāju un lietotāju konsultācijas
 • preču un pakalpojumu pārdošana Elektronisko iepirkumus sistēmā www.eis.gov.lv
 • elektronisko izziņu izsniegšanu par komersantu atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām e-izziņu sistēmā www.eis.gov.lv
 • informācijas un statistikas sniegšana par valsts teritoriju attīstību raksturojošiem sociālekonomiskajiem rādītājiem. Reģionālās attīstības indikatoru moduļa vietnes www.raim.gov.lv uzturēšana
 • informācijas par Latvijas ģeotelpu portālā www.Geolatvija.lv nodrošināšana
 • Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas www.tapis.gov.lv darbības nodrošināšana
 • teritorijas attīstības indeksa aprēķināšana
 • starptautisko programmu sekretariātu (t.sk. VASAB) un informācijas punktu darbības nodrošināšana