Ministru kabinets 2020.gada 13.oktobrī pieņēma noteikumus Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”.

MK noteikumi nosaka kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu (turpmāk – mērķdotācija) jaunveidojamās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu (turpmāk – plānošanas dokumenti) izstrādei.

Mērķdotācijas saņēmēji ir 24 jaunveidojamie novadi un 5 valstspilsētas ar tām pieguļošajām pašvaldībām kopīgu plānošanas dokumentu izstrādei: Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Augšdaugavas novadu, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, Ventspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Jelgavas novadu un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar pašvaldībām, kuras veidos jaunizveidojamo Rēzeknes novadu.

Kopējais pieejamais finansējums ir 1 049 800 euro, kas sadalīts pa gadiem: finansējums 2020.gadā (50%) 524 900 euro apmērā, finansējums 2021.gadā (50%) 524 900 euro apmērā.

Viens saņēmējs var pieprasīt mērķdotāciju ne vairāk kā 36 200 euro apmērā no šim mērķim paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem.

Mērķdotācija var tikt pieprasīta:

  • jaunu plānošanas dokumentu projektu izstrādei;
  • plānošanas dokumenta izstrādei, turpinot līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās dienai uzsākto plānošanas dokumentu izstrādes procesu un integrējot to kopīgā dokumentā;
  • esošo plānošanas dokumentu redakciju integrēšanai.

Mērķdotācijas ietvaros atbalstāmas šādas ar jaunu kopīgu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi saistītas darbības:

  • plānošanas dokumentu izstrādes vadība;
  • speciālistu un ārējo ekspertu piesaiste plānošanas dokumenta vai to daļu izstrādei;
  • plānošanas dokumentu publiskās apspriešanas organizēšana un nodrošināšana.

Mērķdotācijas saņemšanai atbalstāmas tās darbības un izmaksas, kas radušās pēc Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās, tas ir pēc 2020.gada 23. jūnija.

Pašvaldība var pretendēt uz mērķdotācijas saņemšanu, ja līdz 2020. gada 30.  oktobrim uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras( turpmāk – aģentūra) e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv nosūta pieteikumu mērķdotācijas saņemšanai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei (MK noteikumu 1.pielikums) un informāciju, kas apliecina jaunajā novadā ietilpstošo vai noteikumu 2. punktā minēto pašvaldību dalību plānošanas dokumentu projektu izstrādē.

Lai saņemtu mērķdotācijas gala maksājumu, pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.novembrim jāiesniedz aģentūrā pārskats par piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu (MK noteikumu 2. pielikums).

Pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim plānošanas dokumenta izstrādāto redakciju ir jānodod publiskai apspriešanai.

Dokumentācija:

Kontaktinformācija: