Statuss:
Noslēdzies
Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Kopējais aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 628 324 euro.

Projektu īstenošanas  veidlapa

(13.05.2016.) 

Normatīvie akti

2014.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.185 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""