Statuss:
Noslēdzies

Projekta mērķis

Uzlabot ugunsdrošību pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos. Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu mācību vidi, jābūt ierīkotām ugunsaizsardzības sistēmām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Projekta apraksts

  • Projekta ietvaros finansējuma saņēmēji ir Latvijas novadu pašvaldības, izņemot Latvijas Republikas pilsētas. Atbalsts paredzēts tām vispārējās izglītības iestādēm, kurās finansējuma nepietiekamības rezultātā izveidojusies bērniem un jauniešiem veselību apdraudoša situācija.
  • Projekta attiecināmās izmaksas izvēlētas atbilstoši izvērtētajai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotajai statistikai un ietver ugunsaizsardzības sistēmu iegādi un uzstādīšanu:

- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
- izgaismoto izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes;
- balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas;
- apmācību nodrošināšanu par ugunsdrošību atbildīgajām personām izglītības iestādēs.

Projekta partneri

Kopējais paredzētais projekta finansējums: 2 323 736 EUR (2 799 682 CHF),
tai skaitā:

  • 85% Šveices Konfederācijas piešķirtais finansējums - 1 975 176 EUR (2 379 730 CHF)
  • 15% Latvijas Republikas finansējums - 348 560 EUR (419 952 CHF)

Projekta īstenošanas laiks - 01.02.2012-31.05.2015.

No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam ugunsdrošības sistēmas ir uzstādītas 57 novadu pašvaldību 115 izglītības iestādēs (kopumā 122 ēkās). Projekta ietvaros turpinās sociālas izglītojoša satura web spēles par ugunsdrošību un civilo aizsardzību izstrāde.

Sākot no 2015.gada  VRAA nodrošina projekta rezultātu uzraudzību, t.sk. pārbaužu uz vietas pašvaldībās veikšanu 5 (piecu) gadu periodā pēc ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanas izglītības iestādēs un iesniegto pārskatu saturisko kontroli. Pārskatu par ugunsdrošības sistēmu ekspluatāciju novadu pašvaldībām jāiesniedz VRAA līdz katra gada 1.martam par iepriekšējo kalendāro gadu.


Aktualitātes

Pārskati

2019 - 2020

Noslēguma pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros par periodu no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada 31.maijam.

Pielikums

2018

Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018.gadā.

Pielikums

2017

Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, 2017.gadā.

Pielikums

2016

Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, 2016.gadā.

Pielikums

2015

Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, 2015.gadā.(precizēts)

Pielikums

2014

Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, 2014.gadā.

Pielikums

Pieredzes apmaiņas vizītes

Pārskats par pieredzes apmaiņas vizīti  Šveicē  Latvijas- Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”  aktivitātes „Sadarbība ar Šveices partneri” ietvaros. (21.-25.05.2012.)

Pārskats par pieredzes apmaiņas vizīti Šveicē Latvijas- Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” aktivitātes „Sadarbība ar Šveices partneri” ietvaros. (1.-3.10.2014.)

Projekta semināri

Prezentācijas no semināra par Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" uzsākšanu (22.03.2012.)

Projekta noslēguma semināra dalībnieku prezentācijas (07.05.2015.)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
"Latvijas - Šveices sadarbības programmas projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”"

Dzintars Lagzdiņš, Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks
"Aktualitātes ugunsdrošības normatīvajā regulējumā"

Andis Caunītis, Gulbenes novada Domes priekšsēdētāja vietnieks
"Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs"

Ināra Oļena, Kuldīgas novada Pelču speciālās internātpamatskolas attīstības centra direktore
"Ugunsdrošība Pelču speciālajā internātpamatskolā"

Oļesja Apīne, Rēzeknes novada Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
"Rēzeknes novada PII “BRĪNUMZEME” pieredze apmācību un citu pasākumu organizēšanā BĒRNIEM un darbiniekiem ugunsdrošības jomā"

Ginta Roderte, Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
"Ventspils novada pašvaldības pieredze apmācību un citu pasākumu organizēšanā ugunsdrošības jomā"

Jean-Marc Lance, Šveices Vo (Vaud) kantona Ugunsdrošības un dabas katastrofu prevencijas iestādes Prevencijas nodaļas direktors
"Swiss-Latvian cooperation programme"

Rihards Ručevics, SIA "Aurum IT"
"Spēle par ugunsdrošību un civilo aizsardzību"