Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Vienošanās par projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanu noslēgta 2021.gada 15.jūnijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris.

Projekta īstenošanas laiks ir 30 mēneši, sākot no 2021. gada 15.jūnija līdz 2023. gada 14.decembrim.

Projekta virsmērķis ir nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (portāls www.latvija.lv), pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti.

 

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 694 350 euro, no kā  3 140 197,50 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 2 444 660,07 euro no kā 2 077 961,06 euro ir plānotais ERAF finansējums.

 

VRAA deleģēta šādu projekta darbību realizācija: 

Nr.p.k.

Darbība

Rezultāts

  1.  

Projekta darbība Nr.2

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) pilnveide (AVIS 2. kārta)

Ieviesta AVIS 2. kārtas programmatūra

  1.  

Projekta darbība Nr.3

Portāla www.latvija.lv attīstība un atvēršana komersantiem (Latvija.lv)

Ieviesti portāla www.latvija.lv pilnveidojumi

  1.  

Projekta darbība Nr.4

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveide

Izstrādāts VPVKAC programmnodrošinājuma arhitektūras un tehnisko specifikāciju dokumentu komplekts

Projekta īstenošanas statuss uz 2021. gada 30. decembri:

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

Ir izstrādāts un saskaņots AVIS 2.kārtas arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un sagatavots darba uzdevums AVIS 2.kārtas 1.laidiena programmatūras izstrādei, lai attīstītu PIKTAPS 2 projekta īstenošanas gaitā izstrādāto AVIS centralizēto platformu.

Portāls www.latvija.lv

Sagatavots un 02.07.2021 izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” (atkārtoti izsludināts 18.11.2021.). Izsludinātā iepirkuma ietvaros plānota portāla www.latvija.lv attīstība.

VPVKAC

Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC programmnodrošinājuma arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts. Tiek gatavots iepirkums VPVKAC programmnodrošinājuma papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu.

 

Kontaktpersonas:

Laura Ceple
Informācijas sistēmu attīstības departamenta

Projektu nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: 66164681
E-pasts:  laura.ceple@vraa.gov.lv

Kristaps Soms
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas projektu vadītājs
Tālr.: 67770389
E-pasts:  kristaps.soms@vraa.gov.lv