Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Vienošanās par projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanu noslēgta 2021.gada 15.jūnijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris.

Projekta īstenošanas laiks ir 30 mēneši, sākot no 2021. gada 15.jūnija līdz 2023. gada 14.decembrim.

Projekta virsmērķis ir nodrošināt komersantiem iespēju izmantot valsts pakalpojumu digitālo infrastruktūru atvieglojumu pārvaldībai un informācijas attēlošanai klientiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (portāls www.latvija.lv), pilnveidot valsts un pašvaldību atvieglojumu pārvaldības procesus, kā arī attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla tehniskās spējas, digitalizējot publisko pakalpojumu, konsultāciju un lietotāju atbalsta sniegšanu attālināti.

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 4 044 350 350 euro, no kā  3 437 697,50 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 2 354 660,07 euro no kā 2 001 461,06 euro ir plānotais ERAF finansējums.

VRAA deleģēta šādu projekta darbību realizācija: 

Nr.p.k.

Darbība

Rezultāts

  1.  

Projekta darbība Nr.2

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) pilnveide (AVIS 2. kārta)

Ieviesta AVIS 2. kārtas programmatūra

  1.  

Projekta darbība Nr.3

Portāla www.latvija.lv attīstība un atvēršana komersantiem (Latvija.lv)

Ieviesti portāla www.latvija.lv pilnveidojumi

  1.  

Projekta darbība Nr.4

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu pārvaldības risinājuma pilnveide

Izstrādāts VPVKAC programmnodrošinājuma arhitektūras un tehnisko specifikāciju dokumentu komplekts

Projekta īstenošanas statuss uz 2022. gada 30. jūniju: 

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana. 

AVIS 

Lai izveidotu iedzīvotājiem, iestādēm, komersantiem viegli saprotamu atvieglojumu pārvaldības sistēmu atvieglojumu darījumiem, kas balstīti uz personas vai personai izsniegtā identifikācijas līdzekļa identificēšanu atvieglojuma piemērošanas brīdī un nodrošina precīzu atvieglojuma norādījumu izpildi, uzskaiti un administrēšanu, Saeimā galīgajā lasījumā 23.09.2021. tika pieņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātais Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums, kas stājās spēkā 01.01.2022.  

Saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma 9. panta ceturto daļu Ministru kabinets nosaka Atvieglojumu vienotā informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu un datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību, kādā šā panta pirmajā daļā minētie subjekti sniedz datus iekļaušanai un aktualizēšanai informācijas sistēmā, piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu apstrādes kārtību un informācijas sistēmas darbības principus. Uz minētā deleģējuma pamata tika izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta 21.12.2021. noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”, kas stājās spēkā 01.01.2022. 

Savukārt Ministru kabineta 22.03.2022.noteikumi Nr. 189 “Noteikumi par to komersantu piekļuvi Atvieglojumu vienotajai informācijas sistēmai, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums” (turpmāk - MK noteikumi Nr.189) tika izstrādāti saskaņā ar Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likuma 10.panta pirmo un trešo daļu, lai noteiktu tiesisko regulējumu Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas atvēršanai tādiem komersantiem (atvieglojuma devējiem), kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums.  MK noteikumi Nr.189 nosaka atbilstības kritērijus un kārtību, kādā tiek izvērtēts un pieņemts lēmumus par tāda atvieglojuma devēja - komersanta - piekļuvi Atvieglojumu vienotai informācijas sistēmai, kuram nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums un kārtību par komersantam piešķirtās informācijas sistēmas piekļuves atcelšanu, tādējādi nodrošinot tiesisko bāzi informācijas sistēmas atvēršanai komersantiem no 2024.gada. MK noteikumi Nr.189 stājās spēkā 25.03.2022. 

23.02.2022 ir noslēgts līgums par AVIS pilnveidi (2.kārtas 1.daļa). Tā ietvaros notiek izstrādes darbi, kur tiek funkcionāli attīstīts un pilnveidots AVIS pašapkalpošanās portāls. Papildinājumu testēšanas nolūkos ir uzrunātas lielākās valstspilsētu pašvaldības, nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu pašvaldības iesaisti un sagatavošanos AVIS pašapkalpošanās portāla lietošanā. Norit darbs pie pašvaldību informēšanas par AVIS lietošanu un izmantojamības iespējām. Paralēli AVIS pašapkalpošanās portāla izstrādei, notiek AVIS 2.kārtas 2. un 3. darba uzdevumu saskaņošanas process, lai veiktu AVIS portāla un to papildinājumu tālākās attīstības izstrādi. 

Portāls www.latvija.lv 

08.04.2022 noslēgts līgums par portāla www.latvija.lv pilnveidi un ir uzsākti izstrādes darbi. To ietvaros līdz 2023. gada beigām plānots veikt e-adreses klienta sistēmas uzlabojumus, nodrošināt Latvija.lv jaunā dizaina ieviešanu portāla 1.lapā, t.sk., nodrošinot pieejamību caur mobilajām iekārtām, kā arī pāriet uz atvērtā koda risinājumu, konteinerizāciju un mikroservisu izmantošanu.  

Šobrīd starpinstitūciju saskaņošanā ir likumprojekts “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (22-TA-800), kura mērķis ir paplašināt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100. pantā noteikto portāla Latvija.lv tvērumu, nodrošinot iespēju izvietot savus sniegtos pakalpojumus portālā Latvija.lv ne tikai valsts pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem, bet arī komersantiem. 

VPVKAC 

Par VPVKAC pakalpojumu vadības sistēmas (IS) arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekta izstrādi 03.02.2021. noslēgts līgums. Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC IS arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un tiek gatavots iepirkums VPVKAC IS  papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu. 

 

Kontaktpersonas:

Laura Ceple
Informācijas sistēmu attīstības departamenta

Projektu nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: 66164681
E-pasts:  laura.ceple@vraa.gov.lv

Kristaps Soms
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas projektu vadītājs
Tālr.: 67770389
E-pasts:  kristaps.soms@vraa.gov.lv