Statuss:
Noslēdzies

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018)

TAPIS 2. kārta:

05.05.2011. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018) īstenošanu.

TAPIS 2. kārtas kopējās izmaksas ir 1 242 414,10 EUR (943 454,00 LVL) no kurām ERAF līdzfinansējums ir 1 245 012,83 EUR (875 000,00 LVL)

Projekta īstenošanas termiņš ir 2015.gada 4.maijs

Projekta 2. kārtā tika īstenotas šādas aktivitātes:

1. TAPIS attīstība, ievešana un integrācija:

  • TAPIS funkcionalitātes paplašināšana;
  • Reģionālās attīstības indikatoru uzraudzības un novērtēšanas moduļa (turpmāk – RAIM) izstrāde un ieviešana;
  • Informācijas resursu digitalizācija (esošo teritorijas plānojumu sistematizēšana un migrācija uz TAPIS);
  • TAPIS ieviešana 28 pašvaldībās (saskaņā ar projekta iesniegumu).

2. Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojuma izstrāde un ieviešana:

  • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
  • Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu;
  • Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

3. Servertehnikas un citu saistīto iekārtu iegāde TAPIS darbības nodrošināšanai.
4. Administratoru apmācība projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai.
5. TAPIS gala lietotāju apmācība.
6. Veikts TAPIS un RAIM drošības un veiktspējas audits.

Projekta 1. kārtas statuss:

2013. gada 12. decembrī ir saņemts pozitīvs VARAM atzinums par TAPIS 2.kārtas funkcionālo pārbaudi.
Projekta mērķis ir sasniegts, un visas projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas.
VRRA nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu.

Projekta 2. kārtas statuss:

2015. gada 20. maijā ir saņemts pozitīvs VARAM atzinums par TAPIS 2.kārtas funkcionālo pārbaudi.
Projekta mērķis ir sasniegts un visas projektā plānotās aktivitātes ir pilnībā īstenotas.
VRAA nodrošina projekta rezultātu uzturēšanu.