Statuss:
Noslēdzies
TAPIS logo

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005)


VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju izstrādāja Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). TAPIS nodrošina pašvaldību teritoriju plānojumu centralizētu elektronisko apriti, ka arī teritoriju plānojumu izstrādes un saskaņošanas elektronisko atbalstu.

Projekta mērķis:

Izstrādāt modernu teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai.

TAPIS 1. kārta

20.08.2009. tika noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) par ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) īstenošanu.

TAPIS 1. kārtas kopējās izmaksas ir 1 349 228,00 LVL (1 919778,49 EUR) no kurām 100% ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas termiņš 2013.gada 19.novembris

TAPIS izveide tika sadalīta vairākās kārtās, kur katra kārta tika īstenota kā atsevišķs projekts.

1.kārtā tika izveidots TAPIS pamatfunkcionalitātes modulis un veikta izmēģinājuma ieviešana piecās Latvijas pašvaldībās (Cēsu novada, Madonas novada, Kuldīgas novada, Durbes novada un Ventspils pilsētas pašvaldībās).

Projekta 1. kārtā tika īstenotas šādas aktivitātes:

  • Izstrādāti noteikumi teritorijas plānojuma datiem atbilstoši INSPIRE direktīvas standartiem un specifikācijām;
  • Izstrādātas prasības elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām;
  • Izstrādāta TAPIS programmatūra un veikta testēšana;
  • Izveidota TAPIS tehniskā infrastruktūra;
  • Izstrādāti TAPIS drošības noteikumi;
  • TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās;
  • Veikta TAPIS integrācija ar citām valsts informācijas sistēmām;
  • Izveidots e-pakalpojums „Informatīva izziņa par nekustamā īpašuma atļauto izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”;
  • Veikts TAPIS drošības un veiktspējas audits;
  • Izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam.

Projekta mērķis ir sasniegts, un visas projektā plānotās aktivitātes ir īstenotas.