Statuss:
Noslēdzies

Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005)

Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta”

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009)

Abi projekti secīgi izveidoja un attīstīja Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmu (PFAS)

PFAS1

Vienošanās par 1.kārtas projektu īstenošana noslēgta 2009.gada 29.jūnijā. Projektu īstenošana noslēgsies 2014.gada 28.februārī.

Projekta mērķi:

 • Pašvaldību informācijas sistēmu paplašināšana ar mērķi nodrošināt pašvaldību darbiniekus ar datiem no valsts informācijas sistēmām un elektroniskos pakalpojumus, t.sk., attīstīt Pašvaldību vienoto informācijas sistēmu kā valsts un pašvaldību informācijas sistēmu savietotāju (veidojot to kā VISS apakšsistēmu, izmantojot esošo infrastruktūru);
 • Uzlabot iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti un atbalstīt pašvaldību ar IT infrastruktūru, nodrošinot e-pakalpojuma „Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪNA) - apmaksa tiešsaistē” izveidi.

Saskaņā ar 2010.gada 6.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr.248 „Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010. – 2013.gadam” nolemto, ka Pašvaldības vienotās informācijas sistēma (PVIS) kā lietojumprogrammatūra netiek attīstīta, radās atkāpe no projekta ietvaros paredzētā rezultāta - pašvaldības vairs neizmanto PVIS lietojumprogrammatūru.
 

Ieguvumi:

 • Mazināta papīra dokumentācijas aprite;
 • Nodrošināts lielāks informācijas aprites ātrums;
 • Izstrādāts e-pakalpojums nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai tiešsaistē.

Paveiktais:

 • Izstrādāta PFAS tehniskā projekta specifikācija un sagatavots nepieciešamās tehniskās infrastruktūras apraksts;
 • PFAS attīstība un funkcionalitātes paplašināšana. Izveidots lietotāju reģistrs darbam ar savietotāju un pašvaldību sistēmām PFAS AUTH autorizācijas moduļa ietvaros. Pašvaldību informācijas sistēmu pielāgošana saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” izmaiņām. PFAS pamatelementa izveide – noteikumu/standartu izstrāde. E-pakalpojums: "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē";
 • Projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas uzturēšana izstrādes laikā;
 • Materiāltehnisko līdzekļu iegāde, serveru un saistītās infrastruktūras un ar to saistītās vadības programmatūras iegāde;
 • Lai informētu sabiedrību par projekta realizācijas gaitu un panāktu projekta ietvaros izveidoto rezultātu pielietojumu, īstenoti publicitātes pasākumi.

PFAS2

Vienošanās par 2.kārtas projekta īstenošanu noslēgta 2010.gada 28.janvārī. Projekta īstenošana noslēgusies 2014.gada 27.janvārī.

Projekta mērķi:

 • Veicināt e-pārvaldes attīstību pašvaldībās;
 • Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās informācijas elektronisku apriti, aizstājot papīra dokumentu apriti ar elektronisko, kur tas pieļaujams, kas uzlabos informācijas apriti starp valsts informācijas sistēmām, Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS), pašvaldību IS;
 • Attīstīt PFAS kā nozares savietotāju un integrēt to ar VISS;
 • Attīstīt valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv un Iestādes darbinieka darba vietu IDDV.

Ieguvumi:

 • Vienots pašvaldību pakalpojumu klasifikators, kurš tiks izmantots, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā, kā arī lai par jebkuru pakalpojumu visā valsts teritorijā būtu vienāda izpratne – ieviests Vienas pieturas aģentūras princips elektroniskajā vidē;
 • Iestādes darbinieka darba vietas - IDDV programmatūras attīstīšana un ieviešana.

Paveiktais:

 • Izstrādātas informācijas sistēmu tehniskās specifikācijas un nepieciešamās tehniskās infrastruktūras apraksts;
 • Projekta ietvaros veidojamās valsts informācijas sistēmas izveides, attīstības un integrācijas kvalitātes vadība un kontrole;
 • Ievērojot vienas pieturas aģentūras principus, izveidots Pakalpojumu katalogs, t.sk., pašvaldību pakalpojumu klasifikators;
 • PFAS funkcionalitātes paplašināšana, PFAS platformas papildināšana un sadarbspējas nodrošināšana ar VISS (veikta VISS infrastruktūras koplietošanas komponenšu uzlabošana un papildināšana - IDDV, DIT, DIS, VPM, MM u.c.) un datu migrācija; informācijas aprites nodrošināšana ar pašvaldībām;
 • Izstrādāta programmatūra, kas nodrošina Pakalpojumu kataloga cenrāža integrāciju ar Maksājumu moduli, informācijas sagatavošanu par ienākušajām pakalpojumu apmaksām finanšu starpniecības iestādē;
 • Izstrādāta vienota vide informācijas pieprasījumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības veikšanu;
 • Nodrošināta pašvaldību dokumentu vadības sistēmu sadarbspēja ar VISS publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (DIV), Rīgas pilsētas pašvaldībai un Saldus novada pašvaldībai (izstrādātas saskarnes).