Latvijas vides aizsardzības fonds

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2020. gada 29. oktobra sēdes lēmumu, izsludina projektu konkursu 2021.gadam aktivitātē "Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi" noteiktas sekojošas prioritārās tēmas:

  1. Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas ir noteikti spēkā esošā Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT) dabas aizsardzības plānā dabas vērtību aizsardzībai un apsaimniekošanai.
  2. Sugu aizsardzības plānos paredzēto aktivitāšu ieviešana atbilstoši spēkā esošam Sugas aizsardzības plānam.
  3. Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT:
  • Esošās tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana* (t.sk. nolietoto un neizmantojamo objektu demontāža, apmeklētāju uzskaites iekārtu uzstādīšana, pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti, u.c.);
  • Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide, kas paredzēta spēkā esošā dabas aizsardzības plānā (atbilstoši Nolikuma 3.5. punkta nosacījumiem).

Viena projekta ietvaros var īstenot ne vairāk kā vienu aktivitāti. Projekta īstenošanas laiks nevar būt ilgāks par 2022.gada 31.oktobri.

Pieejamais kopējais finansējums konkursā EUR 650 000Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem 1. aktivitātē – EUR 40 000, 2.aktivitātē – EUR 25 000 un 3.aktivitātē – EUR 30 000. Projekta īstenotājam projekta īstenošanai nepieciešamā pašu ieguldījuma apmērs no projektā attiecināmajām izmaksām tiek noteikts atkarībā no īstenotāja statusa un īstenotās aktivitātes.

Par projekta iesniedzēju (īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, zinātniskā institūcija un pašvaldība, kuras valdījumā esošā īpašumā tiks īstenotas projekta aktivitātes, vai kura var iesniegt vienošanos ar zemes īpašnieku.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 22.janvāris.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā – Projektu konkursu nolikumi

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv