Latvijas vides aizsardzības fonds
Sadarbības projekti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. gada 12.maija sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Konkursa mērķis - finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu 2022./2023.gadā, lai radītu praktiski izmantojamus rezultātus vides aizsardzības politikas veidošanā un/vai  īstenošanā.

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas atbilst šādiem pamatkritērijiem:

  1. Vadlīniju, metodoloģijas, rekomendāciju, tehnoloģisko risinājumu izstrāde, pilnveidošana un ieviešana;
  2. Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana / papildināšana;
  3. Datu ieguve, analīze un digitalizācija vides politikas veidošanai, ieviešanai un/vai rezultātu novērtēšanai;
  4. Līdzšinējās vides politikas rezultātu un labās prakses demonstrācijas projektu īstenošana;
  5. Uz specifiskām mērķgrupām vērsti informatīvi izglītojoši pasākumi par vides prasību ievērošanu;
  6. Pilotprojektu realizācija prioritārajās vides politikas jomās - ekosistēmu pakalpojumi, aprites ekonomika, adaptācija klimata pārmaiņām un klimata pārmaiņu mazināšanas risinājumi (t.sk., bet ne tikai, izstrādāt un testēt praktiskus risinājumus prioritāro vides problēmu risināšanai, labās prakses demonstrācijai un praktisku priekšlikumu sagatavošanai projekta rezultātos ieinteresētajām pusēm / tiešajiem lietotājiem);
  7. Dabas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla izvērtējums - sociāli ekonomiskais pienesums;
  8. Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas aspekti.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

  1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  2. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Projekta aktivitātes projekta īstenotājam ir jāīsteno sadarbībā ar vienu no konkursa nolikumā noteiktajām projekta sadarbības iestādēm ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.septembrim. 

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 850 000. Maksimālais viena projekta finansējuma apjoms no Fonda līdzekļiem – EUR 60 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 10.jūnijs.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv .