Š.g. 22.aprīļa Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēdē tika izskatīti projektu iesniegumi konkursā aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Projektu iesniegumus konkursa kopumā tika izvērtēti 35 projektu iesniegumi un Fonda padome apstiprināja 32 projektu īstenošanu no Fonda līdzekļiem, piešķirot kopā 639 tūkst. EUR. Prioritātē 2.1. “Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi ĪADT” tika apstiprināti 11 projekti, prioritātē 2.2. “Sugu aizsardzības plānos paredzēto aktivitāšu ieviešana” tika apstiprināti 4 projekti, savukārt prioritātē 2.3. “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana ĪADT” – 17 projekti.

Papildus Fonda padomes sēdē tika izskatīti iesniegtie projektu iesniegumi konkursā aktivitātē “Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana”. Projektu iesniegumus konkursa kopumā tika izvērtēti 7 projektu iesniegumi un to īstenošana tika apstiprināta no Fonda līdzekļiem 172 tūkst. EUR apmērā.

Fonda administrācija 1 (viena) mēneša laikā no Fonda padomes lēmuma pieņemšanas elektroniska dokumenta veidā informēs projekta iesniedzējus par Fonda padomes lēmumu.

Informācija par konkursu rezultātiem tiks publicēta pēc lēmumu nosūtīšanas projektu iesniedzējiem.