Š.g. 24.februārī notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā pieņemti lēmumi par iesniegumiem, kas iesniegti projektu konkursā aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Projektu konkursam tika iesniegti 34 projektu iesniegumi, Fonda padome atbalstīja 19 projektu īstenošanu no Fonda līdzekļiem.

Finansējums no Fonda līdzekļiem piešķirts sekojošu projektu īstenošanai.

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Finansējums (EUR)

"Daugavpils Universitātes
Dabas izpētes un vides izglītības centrs"

Datu ieguve par Spānijas kailgliemeža (Arion vulgaris) jaunajām atradnēm, sugas izplatīšanas ceļiem, populāciju dzīvotspēju un ietekmi uz vietējo sarkanā kailgliemeža (Arion rufus) populāciju. 41 836
Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" Indikatora izveidošana raksturlielumam D4 pēc Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām, izmantojot Rīgas līča pelaģiskā barības tīkla enerģijas plūsmu budžetu. 37 488
"LATVIJAS ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA" Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu, kā vērtīgu resursu un izejmateriālu izmantošanu būvniecībā. 57 510
Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, biedrība Sadzīves lietu otrreizējās izmantošanas un labošanas pakalpojumu attīstība Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā 55 868
Vidzemes Augstskolas HESPI Institūts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitorings un digitālie risinājumi efektīvākai apmeklētāju plūsmas vadībai 26 653
Rīgas Tehniskā universitāte Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO4 pilnveidošana un tā rezultātu publiskošana. 53 000
Daugavpils Universitāte Profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana notekūdeņu apsaimniekošanas jomā VVD reģionālo vides pārvalžu speciālistiem 15 000
Latvijas Dabas fonds, nodibinājums Projektā “Dabas skaitīšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings 55 514
Latvijas Iepakojuma asociācija, biedrība Valsts vides dienesta inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana preču iepakojuma kā dabas resursu nodokļa apliekamā objekta aprēķināšanas un kontroles darbībās 29 157
Baltijas Vides Forums Augsta riska ķīmiskās vielas izstrādājumos Latvijā 47 360
Baltijas krasti, biedrība Augstākās bangas robežlīnijas un tās riska zonas noteikšana un apsaimniekošana jūras krasta joslā 33 904
Latvijas Dabas fonds, nodibinājums Dabas skaitīšanā konstatēto nezināmo lielo ligzdu apsekošana 38 654
Daugavpils Universitāte Abiniekiem nāvējošas slimības – hitrīdijmikozes ietekmes uz Latvijas abinieku populācijām novērtēšana 42 100
Latvijas Sikspārņu Pētniecības biedrība Vadlīniju izstrāde vēja parku teritoriju ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai 28 004
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Pilotpētījums neinvazīvā ceļā iegūtu DNS saturošu paraugu izmantošanai lūšu populācijas stāvokļa monitoringā 53 140
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Upmalu mežu ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana 39 336
Latvijas Ornitoloģijas biedrība Monitoringa metodikas izstrāde ligzdojošajiem putniem ūdenstilpēs un ūdenstecēs 45 386
Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) Tālizpēte un mašīnmācīšanās purvu biotopu uzraudzībai
 (PurvEO)
53 045
Nacionālais botāniskais dārzs Rekomendāciju un kritēriju izstrāde ĪA dabas teritoriju “Dabas pieminekļi - dendroloģiskie stādījumi” dendroloģisko vērtību noteikšanai un unikalitātes novērtēšanai 48 305