Š.g. 28.jūnijā Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padome izskatīja aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”, kuras mērķis ir finansēt pasākumus, kuru ietvaros tiktu īstenotas dabisko zālāju (ES nozīmes aizsargājamo biotopu) atjaunošanas aktivitātes, iesniegtos projektu iesniegumus. Konkursā iesniegti 3 projektu iesniegumi, Fonda padome no Fonda līdzekļiem apstiprināja divu projektu finansēšanu.

Projektai esniedzējs Projekta nosaukums Apstiprinātais Fonda finansējums, EUR
SIA
“SILAKALNI I”
Atēnojot un atbrīvojot BDUZ pļavas un to grāvjus no apauguma sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību “Lubāna mitrājā” 46 520
Kandavas novada dome Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā „Abavas senleja” Kandavas novadā 33 621

Īstenojot projektus dabas liegumā “Lubāna mitrājs” un dabas parkā „Abavas senleja” tiks atjaunotas bioloģiski vērtīgo zālāju pļavas apm. 128 hektāru platībā, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projekta aktivitāšu izpilde jāveic sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi.