Jaunumi LVAF
Projektu konkurss noslēdzies

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padome ir izskatījusi un pieņēmusi lēmumu par aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai” iesniegtajiem projektiem. Konkursā tika iesniegti 11 projektu iesniegumi, Fonda padome apstiprināja astoņu projektu finansēšanu, kuru īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plāni, kas noteiks nepieciešamos apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu un mērķu sasniegšanu tām dabas vērtībām, kam teritorija izveidota.

Atbalstīto projektu saraksts:

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Apstiprinātais Fonda finansējums, EUR
Daugavpils Universitāte Dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana 53 981,00
Daugavpils Universitāte Dabas lieguma “Stompaku purvi” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana 53 598,00
Biedrība "Ogres novada attīstībai" Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) dabas parka “Ogres ieleja” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana 65 000,00
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija 50 000,00
Daugavpils Universitāte Dabas lieguma “Klaucānu un Priekulānu ezeri” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana 53 650,00
Nodibinājums “Pasaules dabas fonds” Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  dabas parks “Pape” dabas aizsardzības plāna izstrāde 64 973,00
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Dabas aizsardzības plāna izstrāde
dabas liegumam “Liepājas ezers”
65 000,00
Valmieras novada pašvaldība Dabas lieguma “Burtnieku ezera pļavas”
dabas aizsardzības plāna izstrāde
49 022,00