Latvijas vides aizsardzības fonda lēmumi

Š.g. 12.maijā notika Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi.

Fonda padome apstiprināja projektu konkursa nolikumu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” un jau š.g. 16.maijā tika izsludināts projektu konkurss (pieejams Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā), kā arī Nolikumā noteikto Projekta sadarbības iestāžu mājas lapās.

Vienlaikus Fonda padome piešķīra finansējumu projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai, kas atbilda nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai, un apstiprināja izmaiņas projekta “Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanā” īstenošanā piešķirot papildu finansējumu. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu īstenotājiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.