Šī pakalpojums ietvaros Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) nodrošina pakalpojumu saņēmējam iestādes vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izmitināšanu vai virtuālās jaudas pakalpojumu, IKT sistēmu monitoringu, IS un virtuālo serveru rezerves kopēšanu un atjaunošanu, kā arī konsultācijas iegādes un uzturēšanas jautājumos.

Šis pakalpojums ļauj iestādēm atteikties no savas IT daļas vai vismaz būtiski to samazināt.


Pakalpojuma informācija

IT infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojums ir pieejams un tiek sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) resora iestādēm. Pakalpojumā ietilpst:

 • iestāžu virtuālo serveru un uz tiem esošo informācijas sistēmu un citu digitālo datu izmitināšana datu centrā uz VRAA vai Iestāžu īpašumā esošām iekārtām;
 • informācijas sistēmu un virtuālo serveru rezerves kopēšana un atjaunošana;
 • datu centrā izmitinātās IKT infrastruktūras administrēšana;
 • IT resursu operatīvais monitorings;
 • konsultācijas IKT infrastruktūras iegādes un uzturēšanas jautājumos.

IT infrastruktūras nodrošināšanas izmantošanas iespējas iestādēm

IT infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojums tiek piegādāts kā atsevišķi servispakalpojumi vai resora iestādes izvēlēts vairāku servispakalpojumu kopums.

Servispakalpojumā “Virtuālās jaudas pakalpojums:

 • tiek izveidota un sagatavota darbam virtuālā mašīna (vai virtuālo mašīnu kopa), kas tiek izvietota centralizētā IKT infrastruktūrā darbināmā virtualizācijas platformā;
 • saskaņā ar operatīvo nepieciešamību (monitoringa dati), tiek norošināta virtuālās mašīnas resursu un parametru korekcija;
 • saskaņā ar konkrētu iestādes pieprasījumu, tiek nodrošināta virtuālās mašīnas uzturēšana – nepieciešamās skaitļošanas jaudas, operatīvās atmiņas apjoma, datu glabāšanas iekārtu veida un pieejamā datu glabāšanas apjoma, kā arī tīkla parametru konfigurācija;

Servispakalpojumā “Centralizēta IT infrastruktūras administrēšana” tiek nodrošināta iestādes serveru operētājsistēmas un standarta programmatūras sagatavošana darbam, ikdienas darbības nodrošināšana un administrēšana, ietverot:

 • iestādes īpašumā esošo serveru un datu glabāšanas iekārtu uzstādīšanu VRAA datu centrā;
 • serveru programmatūras uzstādīšanu, konfigurāciju, sagatavošanu darbam un izmaiņu ieviešanu saskaņā ar Iestādes nodefinētiem kritērijiem;
 • serveru operētājsistēmu un programmatūras ikdienas darbības nodrošināšanu, lietotāju kontu administrēšanu, atjauninājumu uzstādīšanu un konfigurācijas izmaiņu ieviešanu pēc Iestādes pieprasījuma. Servispakalpojumā var tikt apkalpotas:
  • operētājsistēmas: Microsoft Windows, Linux (Oracle Linux, Centos vai tās modifikācijas);
  • standarta programmatūra: Vmware VSphere virtualizācijas platforma, Veeam resursu rezerves kopēšanas risinājums, Oracle datu bāzu vadības sistēma, Microsoft SQL datu bāzu vadības sistēma.
 • atbalstu IT infrastruktūras attīstības plānošanā un pilnveidošanas prasību definēšanā;
 • konsultācijas IT infrastruktūras elementu iegādei, ja IT infrastruktūras sadaļa nav VRAA pārvaldībā;
 • datu centra datu pārraides tīkla nodrošināšanu un administrēšanu.

Servispakalpojuma “IKT resursu operatīvais monitorings” ietvaros tiek nodrošināta:

 • VRAA pārvaldībā esošās IT infrastruktūras (aparatūras, programmatūras, tīkla, u.c. IT resursu) automatizēta ikdienas uzraudzība. Tik piegādāta monitoringa sistēma ar monitoringa plāna realizāciju konkrētai virtuālo serveru IT infrastruktūras sistēmai, datu atspoguļošanu tās lietotājiem un paziņojumu izsūtīšanu noteiktiem saņēmējiem;
 • iestādes IT risinājumu pieslēgšana monitoringa sistēmai, nepieciešamo monitoringa parametru konfigurēšana;
 • monitoringa sistēmas atgriezto paziņojumu analīze, proaktīvo un reaktīvo pasākumu nodrošināšana pārvaldītajā infrastruktūrā – saskaņā ar monitoringa sistēmas atgrieztiem ziņojumiem.

Servispakalpojums “Datu un virtuālo resursu datu kopēšana un atjaunošana” paredzēts Iestādes IT sistēmu virtuālo serveru datu rezerves kopiju nodrošināšanai datu centrā izvietoto datu glabātuvju (SAN) disku masīvos ar mērķi nodrošināt savlaicīgu iespēju atjaunot IS funkcionalitāti gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ datņu kopa kļūst nepieejama vai bojāta informācijas tehnoloģiju drošības incidenta rezultāta radīta informācijas zuduma gadījumā.

Servispakalpojums pieejams Iestādēm, kuru virtuālie serveri ir izvietoti VRAA Vmware vSphere virtualizācijas platformā. Uz lietotāju darba stacijām esošā informācija netiek kopēta un tiek īstenots saskaņā ar VRAA iekšējo normatīvo aktu “Informācijas tehnoloģiju resursu kopēšanas noteikumi”.

Datu kopēšana tiek organizēta veidā un laikā, lai minimāli traucētu kopējamo informācijas sistēmu IS lietotāju darbu.
Pēc pieprasījuma tiek nodrošināts datu atjaunošanu no rezerves kopijām. Laiks, kādā ir iespējama resursa atjaunošana no rezerves kopijas, ir atkarīgs no resursa rezerves kopijas izmēra.
Ja iestāde nav specificējusi savādāk, tad kopēti tiek:

 • ekspluatācijā esošās IS un to dati;
 • serveru operētājsistēmas;
 • lietotāju dati, kas ir saglabāti uz tīkla resursiem.

Paaugstinātas drošības IS datņu kopijām tiek nodrošināta automatizētu atjaunojamības testēšana.

Tiek nodrošināti IS kopiju, ja tādas tiek veidotas, normatīvos noteiktie minimālie glabāšanas termiņi.

Servispakalpojums “IKT pakalpojumu monitorings” nodrošina VRAA sniedzamo IKT pakalpojumu uzskaiti Pieteikumu apstrādes sistēmā (PAS) un pieteikto pakalpojumu apstrādes uzraudzību.

Servispakalpojums “IT infrastruktūras izveide”:

 • servispakalpojuma ietvaros nodrošināta serveru standarta programmatūras sagatavošana darbam DC, virtuālajā mašīnā (vai virtuālo mašīnu kopā), kas izvietota centralizētā IKT infrastruktūrā darbināmā virtualizācijas platformā(t.sk uz DC izvietotajām iestāžu īpašumā esošām iekārtām).
 • servispakalpojumā uzstādītas datu bāzu vadības sistēmas (Microsoft SQL, Oracle vai PostgreSQL).
 • saskaņā ar iestādes nepieciešamību, iestāde un VRAA var savstarpēji vienoties arī par cita veida vai ražotāja serveru programmatūras uzturēšanu.

Izmantošanas nosacījumi un sadarbības uzsākšanas procedūra

Atsevišķus servispakalpojumus vai to kopu pieprasa konkrētās VARAM resora iestādes deleģēta kontaktpersona, iesniedzot pieteikumu PAS.

Ja VRAA uztur Iestādes valdījumā esošu IT infrastruktūru (iekārtas un/vai programmatūru), resora iestādei jānodrošina nepieciešamos finanšu resursus IT infrastruktūras darbības nodrošināšanai un attīstībai, IT infrastruktūras ražotāja garantiju un atbalsta pagarināšanai, kā arī iepirkumu realizēšanu minēto vajadzību nodrošināšanai.

Atkarībā no servispakalpojuma veida, ir specifiski nosacījumi IT infrastruktūras nodrošināšanas servispakalpojuma piegādei:

Virtuālās jaudas pakalpojums”:

Pakalpojuma pieteikumā nepieciešams norādīt virtuālās mašīnas darbībai nepieciešamos parametrus - skaitļošanas (CPU) jaudu, operatīvās atmiņas (RAM) apjomu, pieejamā datu glabāšanas (disku) apjomu kā ar specifisko tīkla parametru konfigurāciju izbūvējamai mašīnai (ja tādi piemērojami);
Pakalpojuma pieteikumā jānorāda arī specifiskos virtuālās mašīnas darbības nodrošināšanas parametrus, ja tādi ir identificēti;

Centralizēta IT infrastruktūras administrēšana”:

Pakalpojuma pieteikumā nepieciešams norādīt (nodefinēt) saistīto (attiecīgajā infrastruktūrā izmitināto) IS pieejamības rādītājus, kas noteikti konkrētajām IS.
Servispakalpjuma saņemšanai, resora iestāde:

 • nodrošina infrastruktūrā izmitināmo IS izstrādātāja atbalstu (t.sk. programmatūras uzturēšanas pakalpojumi, konsultācijas ar infrastruktūru saistītos jautājumos), nepieciešamās programmatūras konfigurācijas un aktuālās dokumentācijas pieejamību, izstrādātāju iesaisti sistēmas darbību nodrošinošās programmatūras jaunināšanas nepiesiešmos saskaņojumus;
 • nosaka un saskaņo ar VRAA iespējamos dīkstāves laikus sistēmas uzturēšanas darbu veikšanai.

IKT resursu operatīvais monitorings”:

Servispakalpjuma saņemšanai, resora iestāde:

 • nodrošina un piegādā (t.sk. sadarbojoties ar sistēmas izstrādātāju) VRAA monitoringa sistēmas konfigurēšanas nestandarta (pielāgotus) skriptus, ja ir jāveic VRAA infrastruktūrā izmitināto Iestāžu uzraugāmās sistēmas specifisku/ nestandarta parametru monitorings;
 • nosaka un precizē monitoringa parametru sliekšņu vērtības;
 • nosaka monitoringa sliekšņu vērtību apziņošanas paziņojumu saņēmējus un piegādes veidu (epsts, SMS).

Datu un virtuālo resursu datu kopēšana un atjaunošana”:

Servispakalpojums VRAA infrastruktūrā izmitināto Iestāžu virtuālo serveru rezerves kopēšanai tiek uzsākts vienlaikus ar Iestāžu virtuālo serveru izmitināšanu.
Specifisku (pielāgotu) servispakalpojuma konfigurāciju virtuālo serveru kopēšanai vai vienreizēju, specifisku VRAA infrastruktūrā izmitināto Iestāžu virtuālo serveru datu kopēšanu var pieprasīt iestādes deleģēta kontaktpersona, reģistrējot pieteikumu PAS.
Ja rezerves kopēšanas specifiskai nodrošināšanai ir nepieciešama papildus IT infrastruktūras resursu iegāde, iestāde un VRAA vienojas par šis iegādes finansēšanu.

Servispakalpjuma ietvaros, resora iestāde, reģistrējot pieteikumu PAS, var:

 • noteikt specifisku, pamatotu kopiju glabāšanas ilgumu (termiņu), ņemot vērā sistēmu klasifikācijas rezultātā noteiktos laika ierobežojumus un risku analīzes gaitā izvērtētos riskus.
 • specificēt pamatotu pielāgotu kopiju veidošanas regularitāti un uzglabāšanas ilgumu (kopējamās datņu kopas loģiskā atrašanās adrese, kopējamās datņu kopas nosaukums (identifikators), kopijas veidošanas regularitāte un laiks, iegūtās kopijas uzglabāšanas laiks);
 • pieprasīt veikt vienreizēju specifisku datu kopēšanu, norādot kopējamo datu atrašanās vietu un kopēšanas nosacījumus;
 • pieprasīt veikt virtuālo serveru Datu atjaunošanu no rezerves kopijām;

Nodrošināmais servisa līmenis (SLA)

IT infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojums tiek nodrošināts VRAA darba laikā.

Pakalpojuma pieejamības rādītājs: Darba dienās darba laikā no 8:30 līdz 17:00 – 99.0 % mēnesī.

Reakcijas laiki:

 • pieteiktā pakalpojuma apstrāde tiek uzsākta 8 darba laika stundu laikā no tā pieteikšanas brīža. Ja pieteikums iesniegts ārpus VRAA darba laika, laika uzskaite sākas no VRAA darba laika sākuma
 • ja pakalpojuma izpildei nepieciešamās darbības ir veicamas ārpus VRAA darba laika, Iestāde un VRAA vienojas par pieņemamu to veikšanas laiku.
 • pakalpojuma ierīkošanai un uzsākšanai VRAA sagatavo novērtējumu. Novērtējums tiek sagatavots 5 dd (darba dienu) laikā no brīža, kad Iestāde ir iesniegusi VRAA konkrētajam servispakalpojuma veidam atbilstošu pieteikumu. Pakalpojuma ierīkošanai un uzsākšanai, VRAA un Iestāde vienojas par noteiktu saņemtā pieteikuma izpildes termiņu, balstoties uz VRAA sagatavoto novērtējumu;
 • ja Iestāde inicializē servispakalpojuma parametru izmaiņas, tad novērtējums tiek sagatavots 5 dd (darba dienu) laikā no brīža, kad Iestāde ir iesniegusi VRAA izmaināmos parametrus. Izmaiņu ierīkošanai un uzsākšanai VRAA un Iestāde vienojas par noteiktu saņemtā pieteikuma izpildes termiņu, balstoties uz VRAA sagatavoto novērtējumu. Ja izmaiņu veikšanai ir nepieciešama papildus IT infrastruktūras resursu iegāde, tad VRAA un Iestāde vienojas par pieteikuma izpildes termiņu un finansējumu;
 • atbalsta sistēmas uzdevuma izpildes uzsākšana atbalsta sistēmā no pieteikuma saņemšanas brīža: 2h;
 • atbalsta sistēmas uzdevuma izpilde atbalsta sistēmā (ja nav saskaņots cits izpildes termiņš): 14dd;
 • atbildes sniegšana e-pasta konsultācijā : 48 h.

Atbalsts

Neskaidrību vai problēmu gadījumā esošie vai potenciālie IT infrastruktūras nodrošināšanas lietotāji atbalstu var saņemt, vēršoties atbalsta dienestā, zvanot uz numuru 66155505 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@vraa.gov.lv

VRAA atbalsta dienests sniedz konsultācijas darbdienās: P.- C. no 8:30 līdz 16:30, piektdien no 8:30 līdz 16:00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts.