Divi zēni mācību klasē šķiro atkritumus

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 30. novembra sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”.

Projektu konkursā projekta iesniegumus atbalsta saņemšanai var iesniegt par šādām tēmām:

  1. Eiropas Zaļais kurss ikdienā.
  2. Virzība uz aprites ekonomiku: patēriņa samazināšana un iespējas vides un dabas resursu saudzīgai izmantošanai (t.sk., bet ne tikai ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana).
  3. Dabas kapitāls: izpratnes veidošana par vidi, dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, izaicinājumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tendences Latvijā un pasaulē u.c.
  4. Aktuāli vides politikas jautājumi: izpratnes veidošana par atbildīgas un videi draudzīgas rīcības veicināšanu vai vides problēmu risināšanu.  

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

Projektu konkursā, tieši un netieši iesaistot Nolikumā definēto projekta mērķauditoriju, tiek atbalstīta vides izglītības pasākumu, t.sk. nacionāla un reģionāla mēroga akciju un atsevišķu aktivitāšu, kas tiek īstenotas publiskos pasākumos, organizēšana un īstenošana par konkursā noteiktajām tēmām.  

Īstenojot projektu, aktivitātēm jābūt vērstām uz atbalsta sniegšanu vides politikas veidošanai un īstenošanai Latvijā par konkursa nolikumā noteiktām tēmām, tādējādi veidojot izpratni par vidi un ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu, kā arī kopumā veicinot sabiedrības uzvedības modeļu un paradumu maiņu dabai draudzīgā virzienā un par sasniedzamo rezultātu tieši nosakot mērķauditorijas paradumu maiņu ikdienas sadzīvē.

Projekta iesniedzējs / īstenotājs var būt:

  1. Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;
  2. Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija;
  3. Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 2024. gada 1. martā un jāīsteno (projekta īstenošanas termiņā jābūt izpildītiem visiem projekta darba uzdevumiem) līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Konkursā projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro) attiecīgā indikatīvā sadalījumā mērķauditorijām.

 Projekta īstenotājam projekta īstenošanai jānodrošina pašu finansējums ne mazāk kā 10% (desmit procenti) no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 15.janvāris.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami sadaļā – Projektu konkursa nolikumi

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv.

Foto: freepik.com