E-formas e-adresē ir risinājumus, kas nodrošina privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām), kuri ir e-adreses lietotāji, iespēju veikt strukturētu datu ievadi un nosūtīšanu valsts iestādēm oficiālas elektroniskās adreses likuma izpratnē. Risinājums ir kā platforma, kas iestādēm ļauj bez papildus finanšu līdzekļu piesaistes digitalizēt veidlapas (turpmāk – e-formas). Tādējādi ar e-formu palīdzību ir iespējams nodrošināt Iestāžu vienkāršo e-pakalpojumu izpildi, kas paredz datu iesniegšanu, bet neparedz lietotāja interaktīvo mijiedarbību ar iestāžu informācijas sistēmām e-pakalpojuma izpildes laikā.

Kas ir E-formas e-adresē? 
E-formas e-adresē risinājums nodrošina privātpersonām (fiziskām un juridiskām personām), kas ir e-adreses lietotāji (turpmāk – Klienti), iespēju veikt strukturētu datu ievadi un nosūtīšanu valsts iestādēm (turpmāk -Iestādes) oficiālas elektroniskās adreses likuma izpratnē. Risinājums darbojas kā platforma, kas iestādēm ļauj bez papildus finansu līdzekļu piesaistes digitalizēt veidlapas (turpmāk – e-formas). Tādējādi ar e-formu palīdzību  ir iespējams nodrošināt Iestāžu vienkāršo e-pakalpojumu izpildi, kas paredz datu iesniegšanu, bet neparedz Klientu interaktīvo mijiedarbību ar iestāžu informācijas sistēmām e-pakalpojuma izpildes laikā.
1. E-formu e-adresē pamata aspekti
1. Iestādes vai Aģentūra (Iestāžu uzdevumā) veido e-formas un sasaista tās ar Iestādes elektroniskās adreses kontu;
2. Aģentūras darbinieki pārskata Iestāžu lietotāju veidotās e-formas, aizpilda papildus nepieciešamos konfigurēšanas parametrus un veic to publicēšanu;
3. Iestādes publicētām e-formām var veidot saites, kas ļauj Klientiem iniciēt funkcionalitāti konkrētas e-formas aizpildīšanas uzsākšanai no citām tīmekļa vietnēm, ne tikai no portāla Latvija.lv klienta darba vietas;
4. E-formās ievadītā un Iestādei iesniegtā informācija, kā dokuments, nonāks tajā informācijas sistēmā, kas paredzēta Iestādes e-adreses sūtījumu saņemšanai;
5. Iestādes var noteikt, kādos dokumentu formātos Iestāde saņems risinājumā iesniegtos datus (PDF, XML, JSON vai to kombinācijas);
6. Pēc publicēšanas e-formas ir pieejamas Klientiem to aizpildīšanai e-adresē valsts pārvaldes pakalpojumu portāla klienta darba vietā;
7. Klienti, atbilstoši e-adreses funkcionalitātei, var e-formas iesniegt ar vai bez parakstīšanas ar e-parakstu.
2. E-formas e-adresē aizpildīšanas procesa soļi
1. solis: lietotājs izvēlas rakstīt e-adreses ziņojumu
2. solis: lietotājs izvēlas adresātu, kuram ir iespēja aizpildīt e-formu:
3. solis: lietotājs izvēlas, kuru e-formu vēlas aizpildīt:
4. solis: lietotājs aizpilda e-formu:
5. solis: pēc e-formas aizpildīšanas atgriežas e-adreses ziņojumā, pievieno pielikumus (ja nepieciešams) un iesniedz:
3. Aizpildīta ziņojuma piemēri
Aizpildīts ziņojums JSON formātā, kas tiks pievienots kā pielikums e-adreses aploksnei:
Json kods
Aizpildīts ziņojums XML formātā, kas tiks pievienots kā pielikums e-adreses aploksnei:
Json kods
Aizpildīts ziņojums PDF formātā, kas tiks pievienots kā pielikums e-adreses aploksnei:
Forma

 

Izmantošanas iespējas

Infografika ar produkta aprakstu
Infografika ar ieguvumiem

Pieslēgšanās kārtība

 

  1. Iestāde iesniedz Aģentūrai veidlapu, kuru vēlas digitalizēt.
  2. Aģentūra pievieno iestādi "E-formu katalogā".
  3. Aģentūra vai pati iestāde veic veidlapas digitalizēšanu testa vidē.
  4. Nosaka dokumenta formātu, kādā tiks saņemti e-formā ievadītie dati.
  5. Aģentūra pārnes e-formu no testa vides uz produkcijas vidi un to publicē e-adresē.
  6. Aģentūra izveido iestādei saites uz attiecīgo E-formu 

 

N.p.k. Solis Soļa apraksts
1. Iestāde iesniedz Aģentūrai veidlapu, kuru vēlas digitalizēt

Lai digitalizētu veidlapu, Iestāde sazinās ar Aģentūru, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv, norādot Iestādes pilno nosaukumu un kodu/ID**, ar kādu reģistrēta VISS portālā. E-pastam pievieno veidlapu, kuru vēlas digitalizēt.

E-pasta nosaukumu veido pēc parauga:[Iestādes nosaukums] e-forma: [e-formas nosaukums]*

*katras e-formas izveides pieprasījums jāsūta atsevišķā e-pastā

**Iestādes kods/ID ir pieejams autentificējoties VISS portālā un spiežot “Resursi”/”Klasifikatori” -> “Darbības”/”Klasifikatori”, un no saraksta izvēloties grupu “Iestādes un struktūrvienības”.

Lai būtu iespējams redzēt klasifikatorus, veidlapā nepieciešams norādīt VISS.KLK Public lomu. Iestādes, kuras vēlas pašas veidot e-formas, papildus norāda arī AuthorityEformEditor lomu.

2. Vai iestādei šī būs pirmā E-forma?

Ja iestāde nav reģistrēta E-formu katalogā, tad Aģentūra nodrošina iestādes reģistrāciju.

Ja iestādei jau iepriekš ir veidotas E-formas, tad nav nepieciešams no jauna reģistrēt to “E-formu katalogā”.

3. Aģentūra pievieno iestādi “E-formu katalogā” Lai VRAA e-formu publicētājs vai iestāde varētu pievienot e-formu, sākotnēji ir jāpievieno jauna iestāde “E-formu katalogā”.
4. Vai veidlapa atbilst prasībām, lai to digitalizētu?
5. Iestāde veic labojumus veidlapā pēc Aģentūras norādēm Ja iestādes sākotnēji iesniegtā veidlapa neatbilst vadlīniju nosacījumiem tās digitalizēšanai, tad atbilstoši Aģentūras pārstāvja norādēm, Iestāde veic digitalizējamās veidlapas labojumus un saskaņo tos ar Aģentūru.
6. Vai veidlapas digitalizēšanu veic Aģentūra? Veidlapas digitalizēšanu ir iespējams veikt Aģentūras pārstāvim pēc Iestādes norādēm vai pašai Iestādei, pieprasot attiecīgās piekļuves tiesības (7. solis).
7. Iestāde nosūta pieteikumu Aģentūrai par piekļuves tiesību iegūšanu testa vidē

Pieteikumā norāda lomu AuthorityEformEditor(tiesības veidot eformas Sitecore testa vidē).

8. Iestāde digitalizē savu veidlapu testa vidē Iestāde digitalizē savu veidlapu un Aģentūras pārstāvis to publicē portāla latvija.lv testa vidē.
9. Nosaka dokumenta formātu, kādā tiks saņemti e-formā ievadītie dati

E-formās ievadītā un Iestādei iesniegtā informācija, kā dokuments, nonāks tajā informācijas sistēmā, kas paredzēta Iestādes e-adreses sūtījumu saņemšanai.

Iestādes nosaka, kādos dokumentu formātos tā saņems ar e-formu iesniegtos datus (PDF, XML, JSON vai to kombinācijas);

Pirms publicēšanas produkcijas vidē, iestāde un Aģentūras pārstāvis pārliecinās, ka jaunizveidotā e-forma saņem ar e-formu iesniegtos datus attiecīgi norādītajos dokumentu formātos.

10. Aģentūra pēc iestādes norādījumiem testa vidē digitalizē veidlapu kā e-formu Aģentūra digitalizē no Iestādes puses iesniegto papīra formas veidlapu.
11. Aģentūra pārnes e-formu no testa vides uz produkcijas vidi un to publicē e-adresē Pēc publicēšanas e-formas būs pieejamas Klientiem to aizpildīšanai e-adresē valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv klienta darba vietā.
12. Izveido iestādei saites uz attiecīgo E-formu Iestādes publicētām e-formām varēs veidot saites, kas ļautu Klientiem iniciēt funkcionalitāti konkrētas e-formas aizpildīšanas uzsākšanai no citām tīmekļa vietnēm, ne tikai no portāla Latvija.lv klienta darba vietas;
13. Konsultatīvais atbalsts Iestādes pārstāvji visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv, e-pasta nosaukumā lietojot ievadvārdu e-formas:

 

Vadlīnijas un dokumentācija

 Administratīvie dokumenti
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls saistībā ar E-formām e-adresē un to priekšrocībām.
Veidlapas digitalizēšanas un e-formas izveidošanas sadarbības procedūra PDF formātā

Testa vides tiesību piešķiršanas veidlapa. Lai būtu iespējams noskaidrot iestādes kodu/ID, veidlapā jānorāda VISS.KLK Public loma. Lai varētu veidot e-formas Testa vidē, jānorāda AuthorityEformEditor loma. 

Aizpildīta veidlapa jānosūta Aģentūrai uz e-pastu: atbalsts@vraa.go.lv

Dokumentācija
Dokumenta mērķis ir aprakstīt e-formu veidošanas pamatprincipus un sniegt sistēmas lietotājam informāciju, kā veikt sistēmā paredzētās funkcijas. Dokuments kalpos par pamatu vienkāršu e-formu veidošanai, to publicēšanai un pārnešanai no vienas vides uz citu
Dokumenta mērķis ir aprakstīt, kādus datu laukus iestādes var izmantot, lai digitalizētu savas papīra formas veidlapu E-adresē, kā arī dokumenta ietvaros tiek aprakstīta eformas izskata pielāgošana vienam šablonam