Nozares vides projekti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) padomes 2023. gada 30. novembra sēdes lēmumu, informē par pasākumu pieteikumu iesniegšanu apakšprogrammā “Nozares vides projekti”.

2024. gadā no Apakšprogrammas līdzekļiem tiek atbalstīti pasākumi, kas nodrošina papildu atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas attīstībai un/vai atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanai, šādos virzienos:

  • veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas izstrādes un īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana, pētījumu un plānošanas dokumentu izstrāde);
  • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, t.sk. sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi, lai sekmētu ES Biodaudzveidības stratēģijas 2030.gadam mērķu sasniegšanu un Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā noteiktie pasākumi;
  • starptautisko saistību vides jomā izpilde;
  • sabiedrības informēšana, izglītošana un izpratnes veicināšana atbilstoši vides un dabas nozaru politikas plānošanas dokumentos noteiktajam;
  • sabiedrības izpratnes paaugstināšana un pasākumu īstenošana pārejai uz aprites ekonomiku, tai skaitā Rīcības plāna pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027. gadam uzdevumu ieviešana.

Netiek atbalstītas aktivitātes (pasākumi), kas tieši saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu nolikumos noteikto pamatuzdevumu īstenošanu un dublē citu valsts budžeta programmās (apakšprogrammās) paredzēto aktivitāšu finansēšanu.

Pasākumi īstenojami 2024. gada ietvaros.

VARAM un VARAM padotības iestādes pasākumu pieteikumus, kurus plānots īstenot 2024. gadā, VARAM var iesniegt līdz 2023. gada 29. decembrim, vai, pamatojoties uz pasākuma aktualitāti un nepieciešamību, ja apakšprogrammā ir pieejami līdzekļi pasākumu īstenošanai kalendārajā gadā, laika posmā no 2024. gada 1. jūlija līdz 30. novembrim.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir VARAM un pasākumu īstenotāji finansējuma saņemšanai no valsts budžeta Apakšprogrammas var būt: VARAM (t.sk. VARAM struktūrvienības) un sekojošas VARAM padotībā esošas iestādes: Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.

Kārtība un tās pielikumi elektroniski ir pieejami sadaļā – Projektu konkursi/Nozares vides projekti”.