Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Kontakti

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs, tel. 28337778, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv vai martins.rincs@vraa.gov.lv

martins.rincs [at] vraa.gov.lv

Plānotā iepirkuma priekšmets

Komandējumu nodrošināšanai nepieciešamie pakalpojumi Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu, Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām

Pasūtītāja prasības

Papildu informācija (skaidrojums):

Prasība norādīt piecus lielākos klientus saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.2.3. apakšpunktu nenozīmē to, ka pretendentam obligāti ir jābūt šiem pieciem klientiem.
Ja pretendents ir strādājis tikai ar vienu klientu pēdējo trīs gadu laikā, tad sarakstā pretendents var norādīt tikai šo vienu klientu, jo atlases prasība nolikuma 6.1.5. apakšpunktā attiecas uz vismaz vienu klientu.
Turklāt pretendents sarakstā var norādīt informāciju par jebkuru klientu (t.sk. fizisku personu), ar kuru tas ir strādājis -  neatkarīgi no tā, vai attiecīgais klients atbilst nolikuma 6.1.5. apakšpunkta nosacījumiem.
Nolikuma 6.2.3.apakšpunktā prasītā informācija par lielākajiem klientiem netiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

Nolikuma 8.4.5. apakšpunktā ir domāta atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta  piekto daļu.