Grantu shēma | Grant scheme image, 120x92px, 32.55 KB


 
2014. gada 20. jūnijā Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".

Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas pasākumu īstenošanā.
Projektu iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Grantu shēmas konkursa ietvaros atbalsta šādas projekta jomas:

1. pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām:
1.1. izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus;
1.2. izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām;
2. kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā.

Kopējais grantu shēmas konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 EUR. Viena grantu shēmas konkursa projekta minimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 45 000 EUR, savukārt maksimāli pieļaujamais programmas līdzfinansējums ir 175 000 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 2014. gada 19.septembrī. Kopumā tika saņemti un reģistrēti 63 projektu iesniegumi, tai skaitā:

13 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus” ietvaros;

28 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām” ietvaros;

22 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā” ietvaros.

Aktuāli! Apstiprinātie projekti


 

Normatīvie akti:

2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.257 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums"

Projekta dokumentācija:

Uzraudzības pārskats