Statuss:
Noslēdzies

(Nr. 2.2.1.1/17/I/009)

Pamatojoties uz 2020.gada 30.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 628 "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. oktobra rīkojumā Nr. 556 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 26.0. versija)", kas paredz projekta restrukturizāciju, 30.10.2020. ierosināti atbilstoši projekta VDT vienošanās grozījumi Nr.3. Aktuālais statuss sniegts saskaņā ar ierosinātiem grozījumiem.

Projekts “Vienotā datu telpa” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

 1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;
 2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde;
 3. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;
 4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
 5. Publicitātes pasākumu īstenošana;
 6. Projekta pārvaldība;
 7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 8 darbības procesi;
 2. Izveidotas divas/pilnveidotas divas centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
 3. Izveidota viena koplietošanas platforma;
 4. Publicētās 2 koplietošanas datu kopas.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta īstenošanas budžets ir 3 577 976,35 euro, no kuriem 3 041 279,90 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 9.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās trīs sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM);
 2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR);
 3. Valsts zemes dienests (VZD).

Projektā paveiktais:

DIP ieviešanā veiktas šādas darbības:

1. Pabeigti un ieviesti produkcijā Datu izplatīšanas tīkla (DIT) pilnveidojumi.

(22.01.2019. līgums Nr. 13-7/19/11 par Datu izplatīšanas tīkla (DIT) funkcionalitātes pilnveidošanu)

Uzlabojumi, kas saistīti ar DIT UI (user interface), DIT WS (web service) un FTPs (File Transfer Protocol) saskarņu modifikāciju, uzlabojot ziņojumu nosūtīšanas, filtrēšanas, ziņojumu statusa atbilžu saņemšanas un šifrēšanas iespējas. Papildus nodrošināta esošās FTP saskarnes migrācija un DIT apakškanālu transformācijas parametrizācija un lielapjoma datņu kompresija pārsūtīšanas laikā, kā arī veikti citi tehniski uzlabojumi (rezervācija, veiktspējas uzlabošana, mērogojamība).

2. Pabeigts un ieviests produkcijā API Pārvaldnieks.

Vienota pieprasījumu vadības servisa izstrāde, kas bāzēts uz atvērtā koda tehnoloģijas WSO2 un atbalsta ne tikai SOAP tīmekļa pakalpju uzturēšanu, bet arī REST tīmekļa pakalpes. 

(26.02.2019. līgums Nr.13-7/19/32 par VISS Pieprasījumu servisa modernizāciju; 15.04.2020. Darba uzdevums Nr. 13-7/20/92 “VISS Pieprasījumu servisa modernizācijas papildus prasības 2.kārta”)

3. Veikti pilnveidojumi Iestādes darbinieka darba vietā, kurā iestādes tehniskie speciālisti var veikt pakalpju piekļuves pārvaldību.

Pilnveidots pakalpju piekļuves piešķiršanas process un Iestādes darbinieka darba vieta viss.gov.lv , kurā tagad iestādes tehniskie speciālisti var veikt pakalpju piekļuves pārvaldību bez VRAA administratoru iesaistes. (30.07.2020. līgums Nr. 13-7/20/192 “Iestādes darbinieka darba vietas pilnveide”)

DPP 2.kārta – darbi ir pabeigti un DPP 2.kārtas pilnveidojumi ir pieejami produkcijas vidē.

Veikti vairāki LADP uzlabojumi un izstrādāti vairāki vadlīniju dokumenti datu publicētājiem (rīks datu apstrādei un nodošanai LADP, vizualizācijas rīks, kā arī vadlīnijas, video apmācību materiāli u.c.).

(04.09.2018. līgums Nr.13-13-7/18/233  par DPP 2. kārtas izstrādi)

Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem

Veiktas izstrādes UR un VZD IS, lai nodrošinātu integrāciju ar jaunizveidotajiem koplietošanas risinājumiem, kā arī veiktas jaunu servisu izstrādes un datu kopu publicēšana Latvijas Atvērto datu portālā.

IKT infrastruktūras platforma

Ieviesta IKT infrastruktūras platforma, kas nodrošina VARAM resora iestādēm infrastruktūras resursus jau esošām, kā arī nākotnes informācijas sistēmām. Veikta sniegto pakalpojumu aprakstīšana.