Statuss:
Īstenošanā

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Nacionālo dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu aizsardzības dienestu – ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanu.

Projekta mērķis ir attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu, pilnveidojot atbildīgo iestāžu tehnisko nodrošinājumu, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā, modernizējot nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centrus un īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Kas Latvijā tiks paveikts?

Attīstīta un modernizēta vides monitoringa sistēma

Kāpēc tas ir svarīgi?

  • Iegūstot precīzākus, savlaicīgākus, vispusīgākus un kvalitatīvākus datus vides monitoringā, atbildīgās institūcijas var ātrāk konstatēt un novērts riskus dabai un cilvēku veselībai. Kvalitatīvi dati ir nozīmīgi arī vides politikas izstrādes procesā un vides un dabas aizsardzības pasākumu plānošanā.

Projekta aktivitāšu rezultāts

  • Attīstītas ūdeņu, zemes un bioloģiskās daudzveidības valsts vides monitoringa programmas, pilnveidojot monitoringa veikšanas tehnisko aprīkojumu.

Uzzini vairāk! Kuras monitoringa jomas tiek attīstītas un modernizētas Kohēzijas fonda projektā?

Uzlabots tehniskais nodrošinājums vides kontroles pasākumiem

Kāpēc tas ir svarīgi?

  • Finanšu krīzes laikā tika būtiski samazināta vidi kontrolējošo iestāžu kapacitāte – tas ietekmēja arī kontroles kvalitāti. Lai uzlabotu kontroles pasākumus tādās sabiedrībai būtiskās jomās kā, piemēram, piesārņojuma un radiācijas kontrole, tiks uzlabots Valsts vides dienesta tehniskais nodrošinājums.

Rezultāts

  • Optimizēti kontroles pasākumi vides piesārņojuma, radiācijas, virszemes ūdeņu, zemes dzīļu un zvejas kontroles jomās, kā arī vides risku novēršanas jomā, izveidojot avārijas situāciju kontroles centru.

Uzzini vairāk! Kurās vides kontroles jomās tiek uzlabots tehniskais nodrošinājums?

Modernizēti trīs nacionālas nozīmes vides informācijas centri

Kāpēc tas ir svarīgi?

  • Nacionālas nozīmes vides informācijas centri nodrošina apmeklētājiem kvalitatīvu iespēju iesaistīties klimata pārmaiņu, dabas un energoresursu patēriņa, kā arī vides piesārņojuma samazināšanas jautājumu risināšanā.

Rezultāts

  • Modernizētas telpas un aprīkojums trīs nacionālas nozīmes informācijas centros un veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi, veicinot vides apziņu un izglītojot dabas un vides aizsardzības jomā vismaz 15 000 cilvēku.

Uzzini vairāk! Kas tiek uzlabots nacionālās nozīmes vides informācijas centros?

Projekta darbības paredzēts īstenot 6 gadu laikā – no 2017.  gada 30. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim, un tā izmaksas ir plānotas 8 782 721, 68 euro apmērā t.sk. 7 375 442,01 euro (84%) Kohēzijas fonda finansējums, 991 911,20 euro (11%) valsts budžeta finansējums un 415 368,47 euro (5%) privātais finansējums.