Statuss:
Īstenošanā
ERAF logo

Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/013/IPIA/CFLA/010/006 ietvaros pielāgotas valsts informācijas sistēmas euro valūtas ieviešanai


Latvija ar 2014.gada 1.janvāri ir pievienojusies eiro zonai. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts vides dienesta un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas specifiskajām informācijas sistēmām tika pielāgota funkcionalitāte eiro valūtas ieviešanai. Veiktas izmaiņas informācijas sistēmās, lai nodrošinātu izveidoto datu apstrādes procesu konvertēšanu no latiem uz eiro, saglabājot sistēmas funkcionalitāti. Tika nodrošināta iespēja informācija sistēmu funkcionalitāte pirms eiro ieviešanas dienas perioda datu savietojamība ar datiem pēc eiro ieviešanas dienas, kā arī veiktas papildus darbības, kas ļauj turpināt nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām.

Projekta īstenošanas laikā sasniegts projekta mērķis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošo Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts vides dienesta un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas specifisko informācijas sistēmu funkcionalitātes pielāgošana eiro valūtas ieviešanai un turpmākā sistēmas darbību nodrošināšana ar eiro valūtu.

Projekta īstenošanas laikā veikta funkcionalitātes papildināšana astoņiem e-pakalpojumiem un septiņām valsts informācijas sistēmām, lai arī turpmāk tiktu nodrošināta elektronisko pakalpojumu pieejamība pēc lata valūtas nomaiņas pret eiro valūtu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem.