Statuss:
Noslēdzies

Eiropas Komisijas Digitālās vienotās tirgus stratēģija definē mērķi sekmēt Eiropas ekonomiku un palīdzēt gan iedzīvotājiem, gan komersantiem gūt lielāko iespējamo labumu no digitālajām tehnoloģijām. Tās īstenošana sekmēs inovāciju, ekonomisko izaugsmi un uzlabojumus gan privātpersonu, gan komersantu ikdienas dzīvē. Viena no tās prioritārajām rīcības jomām ir digitālās pārvaldības ieviešana un pārrobežu pakalpojumu sniegšana. Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešanai Eiropas Komisija ir izveidojusi vairākus finanšu instrumentus, kuru ietvaros notiek projektu konkursi. Viens no šādiem finanšu instrumentiem ir Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility) (turpmāk – CEF), kas paredz ieguldījumus Eiropas Savienības transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūrā. CEF aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar šādiem Eiropas Savienības tiesību aktiem:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1316/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 283/2014 (2014. gada 11. marts) par pamatnostādnēm Eiropas komunikāciju tīkliem telekomunikāciju infrastruktūras jomā, ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (Finanšu Regula).
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. marta rīkojumu Nr. 95 “Par nozaru politiku pamatnostādnēm 2021.–2027. gada plānošanas periodam Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam atbalsta aktivitātes, kas attīsta vienotus digitālus risinājumus un ievieš jaunus, efektīvus, sabiedrībai pieejamus pakalpojumus un infrastruktūru atbilstoši pasaules informācijas sabiedrības mērķiem un Eiropas Savienības digitālā vienotā tirgus attīstības tendencēm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 375 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” 4.12. apakšpunktu un Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumu Nr. 247 “Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.–2022. gadam” Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) ir uzdots izveidot un darbināt Latvijas nacionālo eIDAS mezgla punktu (eIDAS node) un papildināt universālās pieteikšanās servisu, tādējādi tehniski nodrošinot piekļuves iespējas Latvijas elektroniskajiem pakalpojumiem ar citu dalībvalstu paziņotajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

Tāpat saskaņā ar Vienotās digitālās vārtejas regulas (ES) 2018/1724 prasībām no 2023. gada 12. decembra pārrobežu lietotājiem tiešsaistē jānodrošina piekļuve digitālajiem pakalpojumiem. Nacionālā eIDAS mezgla punkta pilnvērtīga darbība ir viens no kritiskajiem faktoriem pārrobežu pakalpojumu digitālā pieejamībā un Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību nodrošināšanā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi

 1. Atjaunināt eIDAS vārteju, lai nodrošinātu elektroniskās identifikācijas sistēmu savienošanu Eiropas Savienības līmenī ar mērķi nodrošināt Eiropas Savienības iedzīvotāju piekļūšanu citu valstu e-pakalpojumiem;
 2. Atjaunināt eIDAS vārteju, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iedzīvotāju autentifikāciju Latvijas publisko iestāžu elektroniskajiem pakalpojumiem.

Projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu apraksts

 1. eIDAS tehniskās specifikācijas versijai 1.2. atbilstoša pārrobežu autentifikācijas risinājuma nodrošināšana Latvijā;
 2. Daļēja partneru e-pakalpojumu pielāgošana, lai izmantotu eIDAS autentifikāciju.

Projekta ietvaros plānoto pasākumu aktivitāšu sadalījums

VRAA īstenos šādas VRAA kompetencē esošas aktivitātes:

 1. Atjauninās eIDAS mezglu punktu;
 2. Pilnveidos Vienoto pieteikšanās moduli jaunās tehniskās specifikācijas atbalstam;
 3. Organizēs un veiks komunikācijas testēšanu ar eIDAS valstīm;
 4. Nodrošinās projekta vadību.

Projekta realizācijas termiņš: 30.09.2021

Eiropas Savienības infrastruktūras savietošanas instrumenta logo