Statuss:
Noslēdzies

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017)


Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 13.maijā. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2013.gada 11.decembrī.

Projekta mērķi:

 • E-pakalpojumu koplietošanas infrastruktūras un valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv kā valsts pārvaldes vienotā elektroniskā kontaktpunkta attīstība atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam;
 • Jaunu e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana, nodrošinot augstāku pieejamību sociālās un izglītības jomas pakalpojumiem.

Ieguvumi:

 • Uzlabota publiskās pārvaldes efektivitāte.
 • Veicināta publisko pakalpojumu elektronizācija, attīstība, pieejamība un kvalitāte (vienas pieturas aģentūras princips).
 • Samazināts administratīvais slogs iedzīvotājiem un komersantiem.
 • Plašākas iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos.
 • Attīstītas informācijas sistēmas, kas paredzētas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu atkalizmantošanu un savietojamību.

2010.gada vasarā darbību uzsāka e-pakalpojums „Vienotā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, kurš togad sekmīgi nodrošināja vienotu pieteikšanās procesu 3 augstskolās – Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2011.gada vasarā vienotais pieteikšanās process nodrošināja pieteikšanos jau 10 augstskolās – esošajām augstskolām pievienojās Banku augstskola, Daugavpils universitāte, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Liepājas universitāte, Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rēzeknes augstskola, Ventspils augstskola.

Laika posmā no 2011.gada 14.jūnija līdz 21.novembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv ir pieejami jauni e-pakalpojumi, kurus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Paveiktais:

 • Attīstīta e-pakalpojumu prezentācijas vide valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, ieviešot vienotu e-pakalpojumu attēlojumu, izveidojot sadaļu “Tavi maksājumi”, pilnveidojot publisko pakalpojumu meklētāju, ieviešot personalizācijas parametru attēlošanu. 
 • Attīstīts Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) un tā koplietošanas komponentes – Maksājumu modulis un Datu izplatīšanas tīkls.
 • Izstrādāti vai uzlaboti 18 e-pakalpojumi sadarbībā ar tādām valsts institūcijām kā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts kanceleja, Valsts ieņēmumu dienests. E-pakalpojumi paredzēti Latvijas iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī publiskās pārvaldes iestādēm. Izveidotie e-pakalpojumi veicina pakalpojumu pieejamību neatkarīgi no atrašanās vietas, ļaujot ietaupīt gan laiku, gan līdzekļus.
 • Veiktas aktivitātes izpratnes un prasmju attīstīšanā, kā arī atbalsta un konsultāciju sniegšanā valsts un pašvaldību iestādēm saistībā ar e-pakalpojumu infrastruktūras izmantošanu un jaunu e-pakalpojumu veidošanu.