Statuss:
Īstenošanā

Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”.

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2.2.1.1/19/I/008

Projekta kopējais finansējums: EUR 700 000, kuru veido:

 • EUR 595 000 jeb 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,
 • EUR 105 000 jeb 15% valsts budžeta finansējums.

Projekta realizācijas laiks: no 2020.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam (36 mēneši)

Projekta mērķi:

 • modernizēt Audžuģimeņu informācijas sistēmu (AGIS), attīstot uz atvērtā koda tehnoloģiju bāzētas platformas Iekšlietu integrētā informācijas sistēmā kā jaunu moduli;
 • paplašināt TPL pakalpojuma saņemšanas kanālu skaitu, piedāvājot klientiem elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas;
 • elektronizēt TPL pakalpojuma administrēšanas procesus, ieviešot jaunu, uz procesiem balstītu funkcionalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS);
 • ieviest datu apmaiņas risinājumus TPL pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts pārvaldes darbības efektivitāte:

1. Projekta rezultātu rādītāji:

 • Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto elektroniski sniegtos TPL pakalpojumus salīdzinājumā ar iesniegumiem klātienē, 2 gadus pēc projekta beigām veido 20%,
 • Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/ izbeigšanu/ atņemšanu sagatavošana sistēmā (e-lieta) 2 gadus pēc projekta beigām veido 50%.

2. Projekta iznākuma rādītāji:

 • pilnveidoti 7 ar audžuģimeņu atbalstu un TPL pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi,
 • ieviesti 3 jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma nodrošināšanai,
 • uzlabota AGIS un izveidota kā modulis Iekšlietu uzturētajā informācijas sistēmā,
 • ieviests TPL administrēšanas modulis sistēmā SPOLIS,
 • Valsts atvērto datu portālā publicētas 10 atvērto datu kopas,
 • uzlabota SOPA un ieviests datu apmaiņas risinājums ar SPOLIS TPL moduli.

Šī projekta ietvaros VRAA nodrošinās atbalstu Labklājības ministrijai:

 • datu apmaiņas pakalpes no datu avotiem uz SPOLIS ieviešanā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūru;
 • trīs IS SPOLIS e-pakalpojumu izvietošanā Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

 

Jānis Lagzdiņš 
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 67142673 
E-pasts: janis.lagzdins@vraa.gov.lv